Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak powiedział podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa poseł wnioskodawca Jerzy Małecki (PiS), "dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności, które musieliby spełnić, gdyby ten uproszczony system nie został wprowadzony".

Dopłata ryczałtowa będzie przysługiwała do gospodarstw od 1 ha do 5 ha. "Gospodarstwa o takim areale stanowią bowiem grupę, w której odnotowuje się najniższe dochody z działalności rolniczej, a co za tym idzie, ich możliwości dostosowania się do nowych wyzwań wynikających z Planu są najbardziej ograniczone" - uzasadniał Małecki. Podkreślił, że takie rozwiązania jest odpowiedzią na zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze postulaty dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich.

Zaznaczył, że grupa ta stanowi ok. 51 proc. wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie - to ok. 637 tys. gospodarstw. W efekcie wprowadzenia projektowanych przepisów gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy czas (1 rok) na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań unijnej polityki rolnej.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki tej płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro. Dla gospodarstwa 5 ha płatność wyniesie 1250 euro.

Dopłaty dla małych gospodarstw przysługiwać będą rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra zaznaczył, że płatność dla małych gospodarstw ma charakter opcjonalny, a więc skorzystanie z niej jest dobrowolne dla rolników. Będzie ono następowało na żądanie zainteresowanego rolnika składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR, a więc w ten sam sposób, co wniosek o przyznanie pozostałych płatności bezpośrednich. Termin na złożenie takiego wniosku ustalono do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zaproponowane zmiany w projektowanej ustawie zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej jako zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wypłata dopłaty zależy od zgody KE.

W projekcie nowelizacji wprowadza się ponadto zmiany w zakresie ubiegania się o płatności w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz do płatności ekologicznych. W odniesieniu do ekoschematu rolnictwo węglowe zaproponowano rezygnację z wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej do skorzystania z ekoschematu. W zakresie rolnictwa ekologicznego zmiana przewiduje obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

Zmiany te zostały zgłoszone KE jako zmiana Planu ze skutkiem od 2023 r. Ich realizacja możliwa będzie po uzyskaniu akceptacji KE.

Podczas I czytania projektu biuro legislacyjne zgłosiło uwagi o charakterze redakcyjnym.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.