Aby uzyskać wpis na listę doradców rolniczych, leśnych, rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego lub dyrektora Lasów Państwowych (w przypadku doradców leśnych), należy ukończyć szkolenie lub szkolenie uzupełniające w grupach 25 osobowych. Z doświadczenia wynika, że można zwiększyć liczebność grupy do 30 osób bez szkody dla efektywności procesu dydaktycznego – zauważyło MRiRW.

„Przykładowo – zamiast 120 dni potrzebnych dla przeszkolenia 3 000 doradców rolniczych podczas 1- dniowych szkoleń w grupach 25-osobowych, wystarczy 100 dni przy szkoleniach w grupach 30-osobowych” – wyliczono.

A że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wraz z „Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” i istnieje potrzeba zorganizowania szkoleń uzupełniających dla doradców rolniczych, a jednocześnie projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie organizacji szkoleń i szkoleń uzupełniających poprzez skrócenie czasu niezbędnego do ich przeprowadzenia – rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu.

Więcej: Program azotanowy wchodzi 26 lipca