Poprosiliśmy MRiRW o odpowiedź na pytanie, dlaczego rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są wykluczeni z tarczy antykryzysowej?

Więcej o tym problemie:

Działy specjalne produkcji rolnej poza tarczą antykryzysową

Niestety, jak wynika z odpowiedzi, temat ten nie zaprząta uwagi MRiRW. Poinformowano:

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przepisy projektu ww. ustawy regulują zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

Dopłaty będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Wysokość dopłaty będzie stanowić:

1) część odsetek należnych bankowi i odpowiadać, w przypadku:

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punktom procentowym,

b)  innego przedsiębiorcy niż wymieniony w lit. a – 1 punktowi procentowemu,

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza odpowiedniej dla danej kategorii przedsiębiorców 2% lub 1%.

 W projekcie przewiduje się że powyższe kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie publikował wykaz banków współpracujących na swojej stronie internetowej.

Finalizowane są również działania w zakresie wprowadzenia nowych instrumentów finansowych mających na celu zapewnienie płynności finansowej producentom rolnym w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa w formie kredytów obrotowych z gwarancją i dopłatą do oprocentowania, przez okres 12 miesięcy stosowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków PROW 2014-2020.”

Zatem nie postojowe czy pomoc w opłacaniu ZUS za pracowników, a tylko potencjalna możliwość zaciągnięcia w przyszłości kredytu to pomoc po koronawirusie dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej – szumnie nazywana tarczą antykryzysową, chroniącą rolników tak jak przedsiębiorców.

- Dziś urząd pracy poinformował nas, iż z dopłat do pensji pracowników też nie będziemy mogli skorzystać z powodu braku wpisu do CEIDG – mówi pan Szymon. - Wniosek mamy złożyć, ale wytyczne dostali takie, że bez wpisu do CEIDG raczej nie przejdzie. Co więcej, podobno nie każdy urząd pracy na dzień dzisiejszy ma takie wytyczne. A na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa - jak widać, wymieniają między innymi jako pomoc dla rolników dopłaty do pensji. Jest mi przykro, że w kraju, w którym zatrudniamy ludzi, ciężko pracujemy i płacimy daniny jestem traktowany jak człowiek gorszej kategorii – podsumowuje pan Szymon.