Czytelnik postawił nie lada pytanie: czy nie będąc rolnikiem może wydzierżawić ziemię i czy, uprawiając ją, nabędzie z czasem kwalifikacje rolnicze i prawo do kupna ziemi?

Ministerstwo Rolnictwa potwierdza taką możliwość:

„W polskim porządku prawnym nie ma żadnych ograniczeń, aby każdy zainteresowany prowadzeniem działalności rolniczej podmiot mógł prowadzić taką działalność dzierżawiąc nieruchomość rolną.

Dzierżawa daje takiej osobie możliwość spełnienia z czasem warunków koniecznych do uznania go za rolnika indywidualnego.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052, z późn. zm.) za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Dopiero po łącznym spełnieniu wskazanych wyżej przesłanek osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym, która dzierżawi nieruchomości rolne, może uzyskać ten status.”