Problem wydaje się zrozumiały – bo niby dlaczego dzierżawioną ziemię można przekazać tylko jednemu z dzieci, a nie podzielić pomiędzy dwoje? Przecież jeżeli nawet jedno z obdarowanego tak rodzeństwa poddzierżawi ziemię drugiemu, to i tak ich sytuacja nie jest równa. Dlaczego więc rodzic nie może obdzielić obojga po równo?

Zawieranie przez Agencję umów, na podstawie których w miejsce dotychczasowego dzierżawcy wchodził inny podmiot, zakwestionowała NIK i zgodnie z nowelizacją z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dodano przepis określający: „Art. 39c. Na wniosek dzierżawcy, za zgodą Agencji, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy, w przypadku gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować umowy, a ze zgłoszonego do Agencji wniosku wynikać będzie, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Cały czas jednak umowa jest ta sama i ten sam przedmiot dzierżawy. Do jej zawarcia doszło bowiem w wyniku przetargu, a podział dzierżawionej nieruchomości między dzieci doprowadziłby do „stanu, powodującego powstanie dwóch (lub więcej) nowych umów, dotyczących dwóch (lub więcej) nowych nieruchomości, a to byłoby sprzeczne z właściwością określoną w umowie dzierżawy” – wyjaśnił minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację poselską.

„Należy zauważyć, że jakakolwiek zmiana warunków ustalonych w przetargu - a taką byłby opisany podział - naruszałaby potencjalne interesy osób trzecich, które mogłyby przystąpić do przetargu na inną, z reguły mniejszą nieruchomość za niższy czynsz. W przypadku dopuszczenia dokonywania podziałów umów, Agencja mogłaby spotkać się z zarzutem omijania procedury przetargowej. Wymaga podkreślenia, że umowę dzierżawy zawiera się w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, a dzielenie dzierżawionych nieruchomości byłoby sprzeczne z tymi celami” – dodał minister, wskazując, że żadna zmiana przepisów nie jest wobec tego planowana.

Pozostaje możliwość poddzierżawienia – ale tylko za zgodą agencji: „dzierżawca może za zgodą wydzierżawiającego, wyrażoną na piśmie, poddzierżawiać część przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Jeżeli dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego odda część nieruchomości do używania innym osobom, wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym” – podpowiada i ostrzega odpowiedź na interpelację.

Całość w załączniku.