Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie zobowiązuje do sporządzania rocznych i wieloletnich planów łowieckich.

Zapytaliśmy w dwóch województwach o plany łowieckie dotyczące dzika. Jakie zmiany są w  obecnym planie w porównaniu do poprzedniego planu hodowlanego? Czy uzgodnienia marszałka z Lasami Państwowymi dot. planów uwzględniały  depopulacje dzików zakażonych ASF-em?

Rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego zastrzega w odpowiedzi, że samorząd województwa nie jest autorem, a tylko konsultantem dokumentu i zapewnia:

„Marszałek Województwa Lubelskiego przy uzgadnianiu planów wieloletnich zwrócił szczególną uwagę na określenie docelowej wielkości populacji dzików w województwie lubelskim, która - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r w sprawie zarządzenia odstrzału redukcyjnego dzików - nie powinna przekraczać zagęszczenia w wysokości 0,5 osobnika/km2. Ta wielkość to maksimum, jakie zostało przyjęte we wszystkich obwodach łowieckich województwa lubelskiego na lata obowiązywania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, tj. 2017-2027.”

Samorząd mazowiecki podszedł do tematu jeszcze bardziej rygorystycznie – ale zarazem w Sarnakach plany są mniej ambitne, niż w poprzednim wieloletnim łowieckim planie hodowlanym:

„W związku z występującym zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał zarządzenie nr 9/2016 z 7 września 2016 r., w którym w § 1 pkt 1 zobligował łowczych okręgowych PZŁ do wnioskowania o określenie w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na lata 2017-2027 maksymalnego docelowego zagęszczenia populacji dzika na poziomie do 5 osobników/ 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego (0,5 os./ km kw) i nieuzgadniania rocznych planów łowieckich na rok 2017/2018, które nie będą zakładały osiągnięcia celów dotyczących liczebności populacji dzików określonych w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych.

Do Departamentu Polityki Ekologicznej Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło w ostatnim czasie od regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych kilkanaście projektów wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, w celu ich uzgodnienia. Analizując wspomniane dokumenty pod kątem zarządzania populacją dzika, mając na uwadze problem ASF oraz wspomniane zarządzenie PZŁ, zgłaszaliśmy uwagi do określonych docelowych zagęszczeń dzika w przypadkach, gdy maksymalne docelowe zagęszczenie tego gatunku w obwodach łowieckich przekraczało 5 osobników na 1000 ha obwodu łowieckiego. Wnioskowano wtedy o obniżenie docelowego zagęszczenia populacji dzika do dopuszczalnego zagęszczenia ustalonego przez służby weterynaryjne w zakresie zwalczania choroby ASF.

W Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym dla Rejonu Hodowlanego Nr 8 „PODLASIE” na lata 2017-2027, sporządzonym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, średnie zagęszczenie populacji dzika dla Nadleśnictwa Sarnaki, w którym dwie trzecie obwodów tj. czternaście z dwudziestu jeden obwodów znajduje się na terenie powiatu łosickiego, zostało zaplanowane do osiągnięcia w okresie 10 lat na poziomie 4,86 os./ 1000 ha obwodu łowieckiego, przy czym w żadnym obwodzie łowieckim z terenu tego nadleśnictwa planowane zagęszczenie dzika nie przekracza liczby 5 os./1000 ha. W poprzednim Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym dla Nadleśnictwa Sarnaki średnie planowane zagęszczenie populacji dzika wynosiło 4.09 os./IOOO ha obwodu, przy czym w pięciu obwodach, w tym dwóch z powiatu łosickiego, przekraczało 5 os. /1000 ha obwodu.”