- Mam 5,5 ha. W tym 5,00 jęczmień ozimy i 0,42 TUZ. Susza w tej gminie była na I, II kategorii glebowej. Całe pole to jest I kategoria glebowa, a tam susza występowała przez cztery okresy raportowania. A policzyło, że straty w samej produkcji roślinnej to 16,91%. Na protokole nie ma praktycznie żadnych danych. Jak to możliwe, że wyszedł taki wynik. Stratę oszacowano na 2641,68 zł a całą produkcję roślinną na 14716,46. Co ciekawe taka strata spowodowała stratę w produkcji zwierzęcej na 152,95 zł. Przecież te wyliczenia to jest kpina - napisał do redakcji rolnik.

- Robiłem też wniosek sąsiadowi w sąsiedniej gminie, tam akurat susza trwała przez aż pięć okresów raportowania, miał głównie zboża i susza wystąpiła w każdej uprawie przez niego zasianej. Policzyli jemu straty na 17%. Jak to możliwe, skoro na mapach IUNG widać, że te gminy są z największymi stratami w całej Polsce, i tak jakby mieszczą się te straty w przedziale 80-100%. Co można zrobić? - dodał.

Redakcja farmer.pl zwróciła się więc do resortu rolnictwa z pytaniem: - Czy ktoś z resortu rolnictwa zajmuje się rozpatrywaniem skarg/wniosków/uwag co do działania tej aplikacji / może jakaś inna instytucja? – i mógłby w jakiś sposób odnieść się do treści niniejszego e-maila od rolnika? Co ten rolnik ma dalej czynić?

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po zamknięciu procesu składania w publicznej aplikacji przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w roku bieżącym, tj. po dniu 15 października 2021 r. - w aplikacji zostanie ponowione przeliczenie złożonych wniosków w celu uwzględnienia danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ze wszystkich okresów raportowania w bieżącym roku suszy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej - poinformował w odpowiedzi Dariusz Mamiński, główny specjalista w Wydziale Obsługi Medialnej Departamentu Informacji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Wygenerowane w aplikacji po dniu 16 października br. protokoły lub kalkulacje będą podstawą do ubiegania się o dostępną pomoc udzielaną na podstawie odrębnych przepisów - dodał.

Jak wyjaśnił również, pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193, z późn.zm.) może być udzielana wyłącznie wtedy, gdy wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne porównywalne do klęski żywiołowej, tj. skutki wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego np. suszy powodują straty przekraczające 30% średniej produkcji rolnej z poprzednich trzech lat.

Przy stratach w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszących 30% średniej produkcji rolnej i mniejszych pomoc może być udzielana na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 , z późn.zm.).