Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych, obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą, jest obowiązany m.in. złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek.

Poprzednie rozporządzenie regulujące zasady przeprowadzania tego egzaminu od roku utraciło moc.

W projekcie nowego rozporządzenia uznano, że 30 pytań testowych wystarczy dla zweryfikowania wiedzy uczestników egzaminu w oparciu o obowiązujący zakres tematyczny, a  określony w projekcie czas 90 minut na rozwiązanie testu jest optymalny (było 120 minut i 35 pytań testowych).

Pisemne zestawy egzaminacyjne składające się z 30 pytań testowych przygotowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu było i będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części pisemnej.

Część ustna egzaminu polegała dotąd na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez komisję egzaminacyjną. Teraz liczby pytań nie podano, ale dodano, że będą je zadawać „wszyscy” członkowie komisji. Czy muszą wszyscy, czy tylko mogą? Nie wiadomo.

W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków (ale egzamin przeprowadza się, gdy komisję egzaminacyjną reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej), są to::

1)           przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący;

2)           przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;

3)           przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

4)           ekspert z dziedziny ochrony przyrody;

5)           ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;

6)           ekspert z dziedziny zasad posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną - przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.

Zdany egzamin potwierdza „zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody”.

Projekt 20 maja skierowano do zaopiniowania do: wojewodów, marszałków województw, przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 Projekt w załączniku.