W działaniu M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu 10.1 „Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” zaproponowano uruchomienie od 2022 r. nowego Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

Celem jest promowanie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk – trwałych użytków zielonych (TUZ), z uwzględnieniem: ograniczenia nawożenia, zmniejszenia ilości pokosów i opóźnienia ich terminów oraz ograniczenia intensywności wypasu, co ma sprzyjać przede wszystkim zachowaniu bioróżnorodności i ochronie wód.

Zobowiązania w ramach pakietu mogą być realizowane na trwałych użytkach zielonych położonych poza obszarami Natura 2000.

Płatności w ramach pakietu są przyznawane beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie 1-roczne zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

- posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

- w gospodarstwie są utrzymywane zwierzęta trawożerne.

Stawka płatności to 838 zł/ha.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna ma być przyznawana degresywnie - w wysokości:

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

- 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

- 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk:

1. Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;

2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;

3. Na obszarze objętym Pakietem 8. zakazuje się:

a) stosowania komunalnych osadów ściekowych,

b) przeorywania

c) włókowania i bronowania w okresie od dnia:

- 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

- 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.),

d) stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),

e) tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego,

f) składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej),

4. Dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha, rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne;

5. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

a) częstotliwość koszenia: dwa pokosy w roku,

b) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki; w obydwu stosowanych pokosach należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone; dopuszcza się niepozostawianie fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha;

6. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia: jeden pokos w roku,

b) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki; dopuszcza się niepozostawianie fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha,

e) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu;;

7. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,5 DJP/ha do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu,

b) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.,

c) w przypadku niedojadów: wykaszanie niedojadów raz w roku, w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten kończy się nie później niż w dniu 31 października, oraz zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

Czytaj też:

"Retencjonowanie wody" z PROW za 260 zł/ha