Przygotowano bowiem stosowne zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zawarto je w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zaproponowano wykreślenie zapisu, będącego powodem kontrowersji i rozbieżnych ocen przy dzierżawieniu ziemi przez emeryta. Zaproponowano wykreślenie zapisu ograniczającego prawo do pełnej emerytury po wydzierżawieniu ziemi dziecku.

Jak podano w uzasadnieniu, jest to następstwem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. II UK 82/11, gdzie sąd orzekł, że ubezpieczony w KRUS ma prawo do rolniczej emerytury w pełnej wysokości, jeśli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku.

Więcej:

Emerytura po wydzierżawieniu gospodarstwa synowi

Rolnik – właściciel, ale i świadczeniobiorca KRUS

KRUS bardziej podobny do ZUS

Inne zmiany zawarte w projekcie dotyczą m.in.

- wyeliminowania patologicznych sytuacji na gruncie zbiegu określonych tytułów do ubezpieczenia powszechnego i rolniczego, gdzie podstawowy tytuł do ubezpieczenia rolniczego ustępował przed tytułem do ubezpieczenia w systemie powszechnym i który często był pochodną krótkotrwałych i niskopłatnych zajęć - np. służba zastępcza wojskowa przerywała ciągłość ubezpieczenia w KRUS, uwaga, jest 6 miesięcy na wniosek o przywrócenie uprawnień!;

Więcej:

Ćwiczenia wojskowe przerywają ciągłość ubezpieczenia w KRUS

- przyjęcia mechanizmu analogicznego jak w systemie powszechnym - osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie ukończyły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; świadczenie takie wypłacane będzie tylko przez określony czas, do osiągnięcia wieku emerytalnego, ponieważ wówczas osoba uprawniona uzyska prawo do emerytury rolniczej;

- dzieciom do ukończenia 16 roku życia będzie przysługiwać jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, na takich samych zasadach jak osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników. Koszty finansowania tego świadczenia będą pokrywane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników;

- rolnicy przebywający na izolacji otrzymają wyższy zasiłek – dotąd rolnicy będący w izolacji w związku z zakażeniem COVID-19 otrzymują z KRUS zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł dziennie przez 14 dni, a rolnicy będący na kwarantannie, hospitalizowani lub objęci nadzorem epidemiologicznym otrzymują zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, który od 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł. W celu zniwelowania wyraźnej różnicy w możliwościach otrzymania powyższych świadczeń przez rolników proponuje się poszerzenie sytuacji umożliwiających otrzymanie zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia o izolację;

Więcej:

Chory na COVID z mniejszym zasiłkiem, niż przebywający na kwarantannie

- stworzenia ministrowi ds. rozwoju wsi możliwości odwołania członka Rady Rolników w trakcie trwania kadencji Rady Rolników w sytuacjach dotąd nieprzewidzianych oraz wprowadzenie ograniczenia pełnienia funkcji członka Rady Rolników przez tą samą osobę nie dłużej niż przez trzy kadencje;

- umożliwienia Kasie podejmowanie działań także wobec osób uprawnionych do emerytury rolniczej z ubezpieczenia w celu poprawy ich stanu zdrowia, m. innymi poprzez kierowanie ich na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacji i na turnusy regeneracyjne oraz umożliwienie skierowania osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne do zakładów rehabilitacji.

Czytaj też:

Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników?