O tym, że do kancelarii premiera został skierowany, przygotowany przez resort rolnictwa, projekt ustawy dotyczącej możliwości pobierania emerytury z KRUS bez warunku zbycia gospodarstwa i zaprzestania prac na gospodarstwie - mówił wczoraj Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Planowany termin jej przyjęcia to drugi kwartał tego roku - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak czytamy, propozycje zmian, których głównym zadaniem jest usunięcie mankamentów w funkcjonowaniu rozwiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, przygotowane zostały na podstawie doświadczeń w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).

Obecnie przepisy o ubezpieczeniu społecznym uzależniają m.in. wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tzn. zarówno części składkowej jak i uzupełniającej świadczenia) od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które może nastąpić poprzez wyzbycie się posiadania tego gospodarstwa w sposób trwały poprzez przeniesienie własności bądź w sposób okresowy na podstawie umowy dzierżawy zawartej na co najmniej 10 lat.

 - Zgodnie z projektem emeryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Zmiana ta jest konsekwencją założeń „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, gdzie jednym z priorytetów jest wprowadzenie ułatwień podczas wypłaty świadczeń dla osób, które nabyły emerytury rolnicze - napisano w uzasadnieniu.

W projektowanej ustawie znalazł się też zapis dopuszczający wypłacanie wyższej emerytury dla osób opłacających wyższe składki emerytalne.

 

- Zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi, osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej, dlatego też w projekcie proponuje się wprowadzenie dodatku dla takich osób na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych - czytamy także.

Oferta Credit Agricole dla rolników

Jak zaznaczono, dodatkowo, dzięki projektowanym zmianom zostanie stworzone rozwiązanie, dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Dzięki tym zmianom wyeliminowane zostaną również mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS. Przedmiotowe zmiany mają również na celu dostosowanie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do praktyki w ich stosowaniu wynikającej z orzecznictwa sądowego. Dodatkowo w przepisach tego projektu ustawy zostały przygotowane zmiany wynikające z praktyki stosowania tych przepisów przez KRUS i dostrzeżonych przez organ emerytalno-rentowy problemów w ich stosowaniu.