NSZZ RI "Solidarność" wystosował komunikat, "dotyczący przekazania Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez Przewodniczącą NSZZ RI <Solidarność> Teresę Hałas projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawierającego postulowaną i oczekiwaną przez środowisko rolnicze zmianę, dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej".

Jak podano, projekt ten trafił do Kancelarii Prezydenta jeszcze w lutym br., „jest realizacją od lat zgłaszanego przez Związek postulatu i prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co zdaniem NSZZ RI <Solidarność> narusza zagwarantowane konstytucją prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną. Wcześniej bo 4 sierpnia 2017 roku zapisy te znalazły się w przekazanym Prezydentowi projekcie ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych i ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI <Solidarność>”.

Przewodnicząca Teresa Hałas tak uzasadniała projekt: „Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Należy także zwrócić uwagę, że coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwa rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej. Skutkuje to sytuacją, że wielu rolników mimo spełnienia pozostałych wymogów związanych z możliwością przejścia na emeryturę nie ma komu fizycznie tego gospodarstwa przekazać. Alarmujące dane dot. wymiany pokoleniowej rolników zostały przedstawione w raporcie specjalnym <Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń> Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).  Dlatego też mając na względzie głęboką troskę i zainteresowanie Pana Prezydenta sprawami polskiej wsi i rolnictwa liczymy na przychylność Pana Prezydenta oraz zrozumienie dla poruszanej problematyki, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przysługującej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w powyższej tematyce”.  

Jak dodano, już w 2017 roku związek przekazał Andrzejowi Dudzie dwa projekty ustaw dotyczące wcześniejszych emerytur rolniczych oraz rent strukturalnych w rolnictwie. Projekty te były przedmiotem posiedzenia Sekcji „Wieś, Rolnictwo” w dniu 6 października 2017 roku.

Natomiast od 11 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników znoszący wymóg przekazania ziemi za emeryturę "podlega analizie w Kancelarii Prezydenta RP. W tym czasie NSZZ RI <Solidarność> dwukrotnie monitował w Kancelarii Prezydenta pismami z dnia 28 kwietnia br. (L.dz. 84/2020) oraz z dnia 11 maja br. (L.dz. 87/2020)" – poinformowano, dodając, że NSZZ RI „Solidarność” nadal oczekuje na zajęcie przez Prezydenta stanowiska w tej sprawie i na podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Dodajmy, że na temat konieczności przekazywania ziemi przez rolnika, który chce skorzystać z emerytury, wielokrotnie wypowiadały się sądy – potrzeba zmiany przepisów wydaje się więc kwestią oczywistą i bezdyskusyjną.

Więcej: Dlaczego emerytowany rolnik nie może nadal zarabiać?

Trzeba też wskazać, że wiele ziemi od rolników przechodzących na emeryturę trafiło do skarbu państwa.

Więcej:  Gdzie podziała się ziemia przekazana przez rolników za emerytury?

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje też posłom i rządowi. Inicjatywę w tym względzie wykazali już dawno obywatele.

W lutym Sejm zaczął prace nad projektem dotyczącym również tego zagadnienia, który 13 maja 2016 roku trafił do Sejmu VIII kadencji jako obywatelski  projekt ustawy, podobny projekt złożyli w Sejmie posłowie PSL i Kukiz’15.

Więcej: Emerytura bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej?