15 grudnia do Sejmu trafił przygotowany przez prezydenta projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje zmiany także w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

„Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa będzie przysługiwała ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym – składkowym i nieskładkowym, wynoszącym w przypadku kobiet – 39 lat oraz w przypadku mężczyzn – 44 lata. Proponuje się aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytury stażowej będzie ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym” – podano w uzasadnieniu.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi ok. 1250 zł miesięcznie (brutto, netto to ok. 1066 zł) .

W projekcie podano, że do okresów ubezpieczenia zalicza się okresy:

1)           podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2)           prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3)           od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Poza tym ważne jest, że emerytura ma przysługiwać pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Projekt w załączniku.