Nie każdy rolnik, który zmieniał rodzaj działalności zarobkowej i w związku z tym był objęty zarówno ZUS-em, jak i KRUS-em, może otrzymać dwie emerytury, z obu systemów. Wszystko zależy od tego, kiedy się urodził. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. są objęte zasadą odrębności systemów ubezpieczeń, czyli mogą pobierać dwie emerytury, z ZUS i KRUS. Natomiast osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo do wypłaty tylko jednego rodzaju świadczenia.

Zdaniem grupy posłów, takie rozwiązanie jest bardzo niesprawiedliwe, najstarszym emerytom do świadczenia nie wlicza się części przepracowanych lat i odłożonych składek. Dlatego zwrócili się do resortu rolnictwa z pytaniem czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło lub planuje podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów, by emerytowani rolnicy urodzeni przed 1.01.1949 r. mogli otrzymać świadczenie za wszystkie przepracowane lata, w rolnictwie i poza rolnictwem?

W ocenie Anny Gembickiej, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa - sugerowane przez posłów zmiany przepisów nie są potrzebne.

- Zmienione zasady na jakich dochodzi do łączenia okresów ubezpieczenia i opłacania składek w dwóch różnych systemach ubezpieczeń społecznych – rolnym i powszechnym, które zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507), dotyczą tylko osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a więc tylko tych, którzy objęci zostali reformą powszechnego systemu emerytalnego realizowanego przez ZUS, wprowadzoną od 1 stycznia 1999 r. W myśl zasad, na jakich została przeprowadzona reforma emerytalna w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na długość posiadanego stażu ubezpieczeniowego - zaznacza w odpowiedzi na interpelację poselską Anna Gembicka.

I dodaje: - Wysokość tej emerytury uzależniona jest natomiast wyłącznie od wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych w okresie aktywności zawodowej oraz od długości dalszego trwania życia dla osób w wieku przejścia na emeryturę, a staż ubezpieczeniowy ma jedynie znaczenie przy podwyższaniu świadczenia do wysokości najniższej emerytury, jeżeli zgromadzone składki nie gwarantują tej kwoty.

- Z tego wynika, że staż ubezpieczeniowy, czyli długość okresu ubezpieczenia nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego z ZUS. Staż ubezpieczeniowy, łącznie z ZUS i KRUS, jest wykorzystywany pomocniczo, tylko wtedy, jeżeli z opłaconych składek nie osiągnięto kwoty co najmniej najniższej emerytury - zaznacza wiceminister Gembicka.

Zasadą jest - kontynuuje Anna Gembicka - że osoba posiadająca staż ubezpieczenia zarówno w rolnym, jak i powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, tzw. „dwuzawodowiec”, urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r., za składki odprowadzane do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, otrzyma po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie emerytalne z ZUS w wysokości odpowiadającej opłaconym składkom w tamtym systemie.

- Nie było w związku z tym uzasadnienia do dalszego zaliczania okresu ubezpieczenia w systemie powszechnym przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej. Bowiem na podstawie tych samych okresów ubezpieczeniowych, zgodnie z jedną z generalnych zasad ubezpieczenia społecznego, nie można pobierać kilku świadczeń z różnych systemów ubezpieczeniowych - dodaje wiceminister.

- Nie jest zatem możliwe obecnie zaliczanie okresu ubezpieczenia w systemie pracowniczym do rolniczego stażu pracy - podkreśla Anna Gembicka.

Emerytura rolnicza tym samym ustalana jest dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., wyłącznie za okresy ubezpieczenia i opłacania składek w systemie rolnym. Dlatego prawo do emerytury rolniczej, tylko w stosunku do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r, przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego i uzależnione jest od posiadania co najmniej 25 lat ubezpieczenia rolnego, bez możliwości zaliczania innych okresów ubezpieczenia.

- Zaś w stosunku do osób urodzonych przed tą datą, rozwiązania w zakresie zbiegu prawa do emerytur nie uległy zmianie i przysługuje im tak jak do czasu opisanych zmian, jedno świadczenie z ZUS albo z KRUS z zaliczeniem do prawa i wysokości okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu w drugim systemie - wyjaśnia wiceminister Gembicka.