Jak czytamy w liście, który na swojej stronie internetowej zamieścił PZŁ, europejska federacja myśliwych uważa, że zmiany wprowadzane do Prawa łowieckiego zniszczą polską tradycję i kulturę łowiecką, a poza tym są niezgodne z Konwencją Berneńską oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. „Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) jest bardzo zaniepokojona poprawkami przegłosowanymi i zaakceptowanymi przez polski Senat w polskim Prawie łowieckim, ponieważ dosłownie zabijają one wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie.” – czytamy na wstępie apelu.

Federacja Związków Łowieckich Państw UE krytykuje zakaz płoszenia zwierzyny, gdy celem nie jest wykonywanie polowania, bo jej zdaniem uniemożliwi to myśliwym skuteczne szkolenie psów myśliwskich, a sokolnikom szkolenie ptaków drapieżnych. Tymczasem działalność ta została uznana przez UNESCO za „niematerialne dziedzictwo kulturowe” – argumentuje FACE.
Poprawka zakładająca powoływanie i odwoływanie Łowczego Krajowego przez Ministra Środowiska zdaniem zaś federacji „eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację”.

Proponowany zakaz udziału w polowaniach młodzieży do 18 roku życia kłóci się, według autorów apelu, z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która gwarantuje rodzicom możliwość edukacji i wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i zwyczajami. „Udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich. Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci.” – czytamy w apelu FACE.

Brak ustawowych kar za utrudnianie polowania pozwoli natomiast przeciwnikom łowiectwa „na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu bez ponoszenia jakichkolwiek kar”, zauważa europejski związek myśliwych i wytyka, że nowa ustawa „jest sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.”