W rezolucji przyjętej w czwartek 306 głosami za, 225 przeciw i 25 wstrzymujących się, posłowie argumentują, że w UE rośnie liczba kilku ściśle chronionych gatunków dużych drapieżników, ale niestety nie do końca to dobra wiadomość.

Europosłowie są szczególnie zaniepokojeni negatywnymi skutkami ataków wilków na zwierzęta gospodarskie, ale zauważają też fakt, że wilki coraz częściej zbliżają się do ludzi, powodując nawet utratę ich życia.

- W obliczu ataków dużych drapieżników rolnicy czują się zdesperowani, niezrozumiani i bezsilni - dodają posłowie.

Podkreślają również, że ważne jest znalezienie właściwej równowagi między współistnieniem ludzi, zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Lepsze monitorowanie i zmiana statusu ochrony

Posłowie chcą, aby Komisja nadal oceniała i monitorowała populację dużych drapieżników, szkody spowodowane przez ich ataki oraz wspierała lepszą współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi, ponieważ mięsożercy przemieszczają się na duże odległości.

Jednocześnie wezwali Komisję do wykorzystania danych z monitoringu i dostosowania stanu ochrony gatunków, gdy tylko zostanie osiągnięty pożądany stan jego populacji.

W ocenie europosłów, stan ochrony wilka na poziomie paneuropejskim już uzasadnia jego łagodzenie. Zwrócili się jednocześnie do Komisji i państw członkowskich „o naukowe określenie najlepszych wykonalnych środków zapobiegawczych w celu ograniczenia ataków”.

Ujednolicenie odszkodowań

Podkreślając, że odszkodowania dla hodowców zwierząt gospodarskich w przypadku ataku różnią się w zależności od kraju i że nie zawsze otrzymują oni pełne odszkodowanie za poniesione szkody, posłowie wezwali Komisję „do rozważenia zmiany jej wytycznych rolnych w celu ułatwienia uzyskania odszkodowania za szkody przez duże drapieżników jako pomoc państwa”.

Odnotowując, że sektory hodowli owiec i kóz już teraz znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, Parlament broni kompleksowej rekompensaty za wszelkie straty zwierząt gospodarskich spowodowane przez duże drapieżniki, w tym gatunki hybrydowe.

Ponadto posłowie zwrócili się do Komisji o określenie „długoterminowych możliwości finansowania środków zapobiegawczych” oraz „odpowiedniej rekompensaty za poniesione straty i koszty poniesione w wyniku ataków dużych drapieżników, ale także na środki łagodzące”.

Według Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody liczba wilków znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat.

W 2012 r. w Europie żyło 12 000 wilków, a przewiduje się, że w 2022 r. liczba ta wzrośnie do około 19 000 w 27 państwach członkowskich.

W geograficznej Europie liczba ta wyniesie około 21 500.