Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

„Celem projektowanych zmian w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych jest przede wszystkim rozszerzenie katalogu zadań dofinansowywanych z Funduszu Dróg Samorządowych, zwanego dalej „Funduszem”, o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (tzw. „zadania obwodnicowe”) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (tzw. „zadania miejskie”)” – podano w uzasadnieniu.

Jak dodano, dzięki proponowanej zmianie ustawy, o środki z Funduszu będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które zamieszkuje blisko 19% ludności kraju. „Stanowi to znaczne wsparcie dla samorządów, których sytuacja finansowa była dotychczas na tyle dobra, że nie zachodziła konieczność obejmowania ich dodatkowymi mechanizmami wsparcia. Należy przy tym wspomnieć, że same drogi gminne i powiatowe w miastach będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa stanowią ponad 3% ogólnej liczby dróg. Możliwość dofinansowania inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa wpłynie na zahamowanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na poziomie regionalnym, zwiększy konkurencyjność gospodarczą dużych ośrodków miejskich oraz wpłynie na poprawę jakości życia obywateli” – podano, zapewniając, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga zastosowania wyjątkowych środków zaradczych, a dodatkowe wsparcie udzielane w ramach Funduszu stanowi jeden z elementów pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19.

Konsekwencją uzupełnienia katalogu zadań dofinansowanych ze środków Funduszu jest propozycja zmiany nazwy Funduszu na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Proponuje się przeprowadzanie konkurencyjnych naborów, za które odpowiadał będzie minister właściwy do spraw transportu.

Zmiana „nie wpłynie na ważność dotychczas zawartych umów i porozumień, których przedmiotem jest Fundusz pod obecną nazwą. Wyjątek stanowią umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz Funduszu, które zostały zawarte zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” - podano.

Przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, co ma pozwolić przekazać dodatkowe środki na drogi i przejścia dla pieszych jeszcze w tym roku.

„Zakłada się, że dofinansowanie udzielane z Funduszu na zadania obwodnicowe i zadania miejskie zostanie pokryte z dodatkowej wpłaty z budżetu państwa w 2020 i 2025–2028 r. w łącznej wysokości 3 mld zł. Przedmiotowe środki zostaną zabezpieczone w budżecie państwa jako powiększenie limitu w części 39 transport i będą wydatkowane z budżetu państwa w roku 2020 i 2025–2028.

W roku 2020 r. powiększone środki Funduszu z budżetu państwa w wysokości 3,8 mld zł zostały zapewnione ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19” – wyliczono.

Przypomnijmy, że na pobudzający dla gospodarki charakter inwestycji drogowych zwracał już uwagę rząd poprzedniej koalicji, realizując „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” - programy wieloletnie, mające na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Więcej: W Świętokrzyskiem więcej na drogi lokalne

Pieniądze z Lasów Państwowych na "schetynówki"