Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wprowadza dwie zmiany w ustawie.

Pierwsza z nich dotyczy kwestii wpłat do wszystkich wymienionych w ustawie Funduszy Promocji produktów rolno-spożywczych. Do wpłat tych, w wysokości określonej w ustawie, zobowiązane są podmioty skupujące w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w przypadku Funduszu Promocji Mleka, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) i wszystkie pozostałe podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy, w przypadku pozostałych Funduszy Promocji.

Zdaniem posłów PiS, istnieje potrzeba obciążenia podmiotów importujących produkty, o których mowa w ustawie, opłatami na takich samych zasadach jak podmioty zobowiązane do wpłat na Fundusze Promocji produktów rolno-spożywczych. Pozwoli to na ochronę rodzimego rynku producentów rolnych, a ponadto zwiększy nakłady na Fundusze Promocji, co z kolei pozwoli na efektywniejsze wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Druga zmiana dotyczy art. 9 ustawy określającego krąg podmiotów, które mogą się starać o wsparcie z Funduszu Promocji. Są to jedynie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym, co uniemożliwia dostępność do tych środków organizacjom regionalnym. Dlatego wnioskodawcy proponują, aby również organizacje regionalne mogły korzystać z tych środków. Funkcjonuje wiele organizacji regionalnych, które organizują imprezy o zasięgu ogólnopolskim promujące produkty wymienione w ustawie i w związku z tym przedmiotowa zmiana jest w pełni uzasadniona - zapewniają projektodawcy.

Postulowane przez posłów włączenie firm importujących w tworzenie funduszy promocji byłoby niezgodne z prawem europejskim - taką informację przedstawił niedawno sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Andrzej Butra.