- W czwartek Sejm zajmie się senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zyskał prawie jednogłośnie poparcie Senatu - mówi senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. - Po pierwsze wprowadziliśmy zapis, który mówi, że rada gminy, uchwalając fundusz, w następnym roku nie musi już do tej debaty wracać. Natomiast jeśli nie uchwala, to musi co roku do dyskusji powrócić.


Projekt nowelizacji próbuje też zaradzić unikaniu tematu tworzenia funduszu. Prawie 400 gmin w ogóle nie podjęło debaty w tej sprawie - po nowelizacji będzie się w takiej sytuacji domniemywać, że wyodrębnienie funduszu nastąpiło. Nowością jest też dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięcia poza sołectwem - np. dwa czy trzy sołectwa mogą wspólnie wybudować świetlicę. Możliwe będzie również wprowadzenie w ciągu roku zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu. Wprowadzono też zapis mówiący, że rada gminy nie może przyjąć wniosku zawierającego błędy formalne. Dla równowagi: ODR-y mają szkolić na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Sołtys zyskuje też możliwość prowadzenia zbiórek wśród mieszkańców sołectwa na przedsięwzięcia współfinansowane z funduszu sołeckiego.