Projekt dotyczy – według opisu – „urealnienia poziomu zwrotu z budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego polegającego na stosowaniu mechanizmu korygującego obniżającego wysokość zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu dla każdej z grup gmin”.

Posłowie proponują wprowadzenie mechanizm zwrotu nieuwzględniającego limitu wydatków, i to mającego działać już w stosunku do wydatków poniesionych za 2016 rok.

„Gminom, w zależności od wysokości kwoty bazowej Kb, którą oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców, przysługuje zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego, tj.:

40% - gdy Kb gminy jest mniejsza od Kbk (kwoty bazowej dla kraju)

30% - gdy Kb gminy jest większa od 100% i mniejsza od 120% Kbk

20%, gdy Kb gminy jest większa od 120%, a mniejsza od 200% Kbk.

Poczynając od roku 2017 konieczne jest stosowanie mechanizmu korygującego, o którym mowa w art.12 ust. 3 usf, polegającego na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu, dla każdej z grup gmin o określonym Kb, o wskaźnik wynikający z różnicy między sumą należnych gminom środków, a limitem określonym w art. 12. ust 1:” – przypomniano.

Jak uznano, ów mechanizm korygujący pozbawi gminy części należnego im zwrotu. Wyliczono, że łączna maksymalna kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. kształtuje się na poziomie 229 576 571 zł. Limit to 145 500 000 zł, zatem różnica w zwrocie to 84 076 571 zł.

Po zmianie wydatki budżetu państwa w latach 2021 -2023 wzrosną o kwotę 278 000 tys. zł. W latach 2024 -2030, dla którego to okresu ustawa o funduszu nie określa limitu wydatków, wyniosą 2 094 000 tys. zł - podano.

Więcej o funduszu sołeckim:

Fundusz sołecki to szansa na aktywność

Fundusz sołecki raz na zawsze