GBE Polska wydało w związku z tym oświadczenie: „Zgodnie z prawem UE, Komisja musi wydać decyzję o autoryzacji kukurydzy 1507, na podstawie siedmiu pozytywnych opinii EFSA dotyczących jej bezpieczeństwa. Wniosek o autoryzację tej odmiany został przedłożony 12 lat temu. Państwa Członkowskie odkładają głosowania nad autoryzacją odmian GM do uprawy lub importu, doprowadzają do poważnych opóźnień w procesie zatwierdzania tych produktów. Należy podkreślić, że Unia Europejska oraz Państwa Członkowskie są zobowiązane do przestrzegania prawa, które same przyjęły i autoryzować GMO zgodnie z terminami przewidzianymi w stosownych regulacjach.

Każdy produkt, który spełnia wymogi oceny ryzyka UE oparte na naukowych podstawach, powinien zostać autoryzowany, żeby rolnicy europejscy mieli takie samo prawo wyboru jak ich konkurenci na całym świecie.

Wszystkie odmiany GM, które są obecne na rynku w Europie zostały poddane rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA) i zostały uznane za bezpieczne. Ponadto Komisja Europejska w roku 2000 i 2010 opublikowała 2 raporty obejmujące 25 lat badań na temat bezpieczeństwa upraw odmian GM, które również potwierdziły, że odmiany GM zatwierdzone w UE są równie bezpieczne, o ile nie bezpieczniejsze niż konwencjonalne uprawy „Dekada badań finansowanych przez UE nad GMO (2001-2010) " oraz „WE - Sponsorowane badania nad bezpieczeństwem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1985-2000).

Przemysł biotechnologiczny jest przekonany, że w przypadku braku wsparcia dla produktów genetycznie zmodyfikowanych, odbije się to negatywnie dla rozwoju nauki w tej dziedzinie, jak również spadkiem zaufania konsumentów w UE."