Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi tę regulację. Zgodnie z założeniami, ma ona na celu „poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, w tym racjonalizację podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów.”

Słowem – niemało kompetencji, a więc potrzeba częstego bywania w siedzibie KOWR. Jak daleko będą mieli rolnicy do KOWR?

Ustawa stanowi, że siedzibą Krajowego Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa, a oddziały terenowe Krajowego Ośrodka działają w każdym województwie. Wyjątkowo w województwie zachodniopomorskim wyodrębnia się dwa oddziały terenowe. Czy to znaczy, że do KOWR trzeba będzie – w większości województw – jechać do miasta wojewódzkiego?

Niekoniecznie.

Przyjęcie takiej zasady byłoby kłopotliwe w niektórych województwach.

- Wszystkie najważniejsze kolosy okołorolnicze w województwie śląskim są zlokalizowane w Częstochowie, na użytek bardzo racjonalnej argumentacji – podczas debaty nad tym zagadnieniem w sejmowej Komisji Rolnictwa zauważył poseł Szymon Giżyński. - Ten subregion częstochowski, czyli północne województwo śląskie, to 45% użytków rolnych całego województwa i otrzymuje 44% dopłat bezpośrednich. Tak jak powiedziałem, KRUS, Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, są na szczeblu regionalnym zlokalizowane w Częstochowie. Racjonalną i funkcjonalną koniecznością jest, aby nowy rolniczy kolos szczebla wojewódzkiego znalazł się w Częstochowie.

- Siedziby leżą w kompetencjach dyrektora generalnego – uspokoił wiceminister Zbigniew Babalski. - Na pewno będziemy szukali bazy tam, gdzie jesteśmy właścicielami. Agencja Rynku Rolnego w 100% a może w 99% korzysta z najmu i ponosi koszty. Bazą powinny być obiekty będące jej własnością. To będzie jeden z aspektów wyboru siedziby. Kolejnym będzie liczba hektarów ziemi w zasobie. W ostateczności (…) dyrektor generalny może tworzyć i znosić filie oddziału terenowego na wniosek dyrektora oddziału terenowego. Chcemy absolutnie stworzyć taką siatkę, aby jednostki były jak najbliżej rolnika i sprawy były rozstrzygane racjonalnie.

Co załatwimy w KOWR?

Określa to art. 9 ustawy (teraz trafiła ona do Senatu):

„ 1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy:

1)            tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;

2)            tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3)            restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze;

4)            obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne;

5)            administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne;

6)            zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa;

7)            inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych;

8)            popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych;

9)            wykonywanie praw z udziałów i akcji;

10)         wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,

11)         monitorowanie:

a)            produkcji biogazu rolniczego,

b)           rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,

c)            produkcji biopłynów;

12)         gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165, 1948 i 1986 oraz z 2017 r. poz. …);

13)         obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;

14)         gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych;

15)         opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych;

16)         prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi;

17)         wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;

18)         udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych;

19)         przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka;

20)         uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).”

Więcej: Sejm uchwalił ustawy powołujące Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa