Komitet Monitorujący PROW zgodził się na wprowadzenie zmian w działaniu PROW „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,  poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Teraz wsparcie obejmie nie tylko budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ale także gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Koszty kwalifikowane obejmą teraz też koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową.

Preferowane w ramach operacji mają być te realizowane na obszarach uboższych oraz z zakresu gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Ponadto premiowane będą obszary, na których istnieje potrzeba poprawy stanu wód zgodnie z planami gospodarowania wodami w dorzeczach - zapowiedziano.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 5 000 000 zł na obszar gminy w okresie realizacji Programu.

Intensywność pomocy wynosi do 63,63  proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, a w przypadku operacji finansowanych w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Zmieniona będzie też wysokość możliwej pomocy na drogi lokalne – z 3 mln zł do 5 mln zł.

Czytaj też:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kolejnym beneficjentem PROW