- W swojej pracy parlamentarnej wielokrotnie spotykam się ze zgłaszanym przez mieszkańców i władze samorządowe terenów rolniczych problemem nienależytego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów melioracyjnych). W myśl obowiązujących przepisów ustawy - Prawo wodne obowiązek utrzymania tych urządzeń należy do właścicieli lub użytkowników gruntów, na których są usytuowane a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Jak wskazują właściciele gruntów i samorządowcy, spółki te, utrzymujące się głównie ze składek członkowskich, często nie są w stanie zrealizować samodzielnie bieżących zadań w tym zakresie. Spory obszar zmeliorowany stanowią grunty nieobjęte działaniem spółek wodnych i tam odpowiedzialni za utrzymanie tej infrastruktury właściciele również nie realizują przypisanych zadań. Problemem jest również nieuregulowany stan prawny licznych nieruchomości zajętych pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i w związku z tym trudno jest określić, kto miałby odpowiadać za utrzymanie ich na odpowiednim poziomie - napisał do resortu rolnictwa Poseł Marek Polak.

I dodał: - W związku z przedstawioną sytuacją, w opinii władz samorządowych wielu gmin, obowiązujący system prawny dotyczący urządzeń melioracyjnych nieskutecznie reguluje odpowiedzialność za ich utrzymanie. Postulują zatem zmianę przepisów, która pozwoliłaby gminom na przejęcie utrzymania infrastruktury melioracji szczegółowej na ich terenie.

- Czy ministerstwo dostrzega wagę przestawionego problemu, a co za tym idzie, rozważa zmiany przepisów w sposób przedstawiony w interpelacji? - zapytał Poseł Polak.

W imieniu resortu odpowiedziała Anna Gembicka, Sekretarz Stanu MRiRW.

Podkreśliła przede wszystkim, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz odpowiednim rozporządzeniem szefa rządu, sprawy dotyczące gospodarki wodnej należą do właściwości ministra infrastruktury.

Jednocześnie zapewniła, że zasygnalizowany problem jest jej znany. A Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszało nawet propozycje zmiany przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie dotyczącym poprawy ściągalności składek członkowskich w spółkach wodnych.

Jak podkreśliła, z uwagi na złożoność tego zagadnienia, na poziomie rządu podjęta została decyzja o konieczności systemowego rozwiązania tego problemu. Koncepcja dotycząca przejęcia przez gminy nadzoru nad spółkami wodnymi została przedstawiona przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

- Z posiadanych informacji wynika, że zaproponowane rozwiązanie nie spotkało się jednak z akceptacją strony samorządowej - przekazała wiceminister Gembicka.

- W mojej ocenie dalsze prace nad zmianą przepisów w kierunku przejęcia przez gminy obowiązków w zakresie utrzymania infrastruktury melioracji szczegółowej, działającej na ich terenie, wymagają wypracowania przez samorządy jednolitego stanowiska w tej sprawie, a następnie jego przekazania do Ministerstwa Infrastruktury, które aktualnie kontynuuje prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - stwierdziła w odpowiedzi Anna Gembicka.

- Ze strony resortu rolnictwa chcę potwierdzić otwartość na każde rozwiązanie, które będzie służyć poprawie gospodarki wodnej na terenach wiejskich - podsumowuje w odpowiedzi Sekretarz Stanu w MRiRW.