Od nowego roku gnojówka i gnojowica musi być przechowywana wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
Nakłada to obowiązek posiadania przez rolników zamkniętych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. To, jak rozumieć określenie „zbiornik zamknięty”, wyjaśnia rozporządzenie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z 7 listopada 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU 97.132.877), zmienione 22 czerwca 2009 r. (DzU 09.108.907).

Z uregulowań tych wynika, że zbiornik taki musi mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, powinien być szczelnie przykryty płytą oraz zaopatrzony w otwór wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy. Od tych pokryw i otworów mierzy się konieczną odległość zbiorników od różnych pomieszczeń i obiektów. Wynosi ona od 15 m (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz obiekty budowlane przetwórstwa rolno-spożywczego i magazyny środków spożywczych) do 4 m (granica działki sąsiedniej). Szczegóły i odstępstwa od tych wymagań zawarte są we wspomnianych rozporządzeniach.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że ten kto przechowuje nawozy naturalne niezgodnie z wymogami artykułu 25 podlega karze grzywny (art. 41 omawianej ustawy).

Źródło: farmer.pl