W Sejmie trwają prace nad trzema projektami ustaw dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. 22 września 2010 roku powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia dwóch projektów ustaw dotyczących tej sprawy:  projektu komisyjnego z  19 listopada 2009 i projektu rządowego, który trafił do Sejmu  1 marca 2010 r. Ostatnio rozpoczęła ona intensywne procedowanie. Jeśli przygotuje sprawozdanie, projekt przed wakacjami mógłby jeszcze uchwalić Sejm.

- Podkomisja sama się zobowiązała, że do 30 czerwca przygotuje sprawozdanie – mówi przewodniczący podkomisji Adam Krupa z PO. – Jesteśmy w połowie tekstu, spornych pozostaje kilka spraw, rozstrzygniemy to w drodze głosowania. Chodzi o doprecyzowanie sprawy wyłączenia z umowy 30 proc. dzierżawy.

Zdaniem posła Adama Krupy podkomisja nie opóźniła prac.

- Ze dwa tygodnie czekaliśmy na przyjście ministra Sawickiego – chcieliśmy ustalić zakres możliwych zmian. Doprecyzowaliśmy, że wyłączenie z umowy może być od 300 ha, a nie 10, jak to było w projekcie. Zorganizowaliśmy też spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Podkomisja wysłuchała rozbieżnych opinii i poznała interesy stron.

Projekty budzą kontrowersje. Dotyczą zasad sprzedaży nieruchomości będących w dyspozycji ANR. Większe szanse na zyskanie akceptacji wydaje się mieć projekt rządowy. Przewiduje m.in. możliwość rozwiązania przez ANR umów dzierżawy i odsprzedaż gruntów, także dzierżawcom. Agencja miałaby pół roku na przedstawienie dzierżawcom propozycji zmian umów, tak aby wyłączyć z nich 30 proc. użytków rolnych. W zamian dzierżawcy mogliby na preferencyjnych zasadach nabywać pozostałe dzierżawione grunty. Spłata należności mogłaby być rozłożona na 15 lat pod warunkiem wpłaty 10 proc. przed zawarciem umowy.

Projekt próbuje też uregulować sprawy odkupu gruntów przez ANR. Uprawnienie to w poprzedniej wersji  zabrał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 marca 2010 r. Agencja mogłaby odkupić grunty w ciągu 5 lat od sprzedaży.