Przedstawiony przez posłów projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma na celu zwiększenie przejrzystości dotychczasowych przepisów oraz rozwianie wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie sądów administracyjnych poprzez jednoznaczne określenie podmiotów, które mogą być stroną w postępowaniu o odrolnienie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 obowiązującej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów, o których mowa powyżej jest jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jednak w wyniku rozbieżności interpretacyjnych dotyczących pojęcia „interesu prawnego” podmiotów występujących w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony, w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się poglądy, że stroną w postępowaniu o odrolnienie gruntów mogą być również ich właściciele i użytkownicy wieczyści.

Jak tłumaczą autorzy projektu, w konsekwencji mamy do czynienia z chaosem orzeczniczym i brakiem jasności w stosowaniu przepisów.

Przygotowany przez PSL projekt zakłada dodanie w art. 7 omawianej ustawy ust. 3a, który w sposób enumeratywny wylicza, że stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów może być jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zdaniem posłów zmiana umożliwi szybkie uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego skutecznie programującego przestrzeń, „a nie tylko podporządkowującego się żądaniom właścicieli i inwestorów”.