Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło wczoraj do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, zmieniającego poprzednie, z 18 września 2003 roku.

Zmiany wynikają ze zmian ustawowych i z potrzeby rozszerzenia obowiązujących wymagań.

I tak wymagane będzie prowadzenie:

- spisu wyjeżdżających i wjeżdżających do gospodarstwa środków transportu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ściółki lub pasz

- spisu wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie.

Ponadto trzeba zapewnić, że narzędzia i sprzęt wykorzystywane do obsługi zwierząt będą używane tylko w danym gospodarstwie.

Wymagane będzie wydzielenie miejsca do składowania zwłok padłych zwierząt.

Te gospodarstwa, w których są niecki dezynfekcyjne nie będą musiały mieć mat dezynfekcyjnych.

Jak dodano, do obiektów budowlanych, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie mogą mieć dostępu zwierzęta domowe (kot czy pies).

Dopisano też koniczność przeprowadzania okresowej dezynsekcji i deratyzacji.

Te wymogi nie będą miały w praktyce skutków finansowych dla rolników utrzymujących zwierzęta – ocenia ministerstwo.

Dodajmy, że utrzymano pozostałe wymogi, obowiązujące na podstawie poprzedniego rozporządzenia, jak np. obowiązek wydzielenia miejsca do składowania obornika.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.