Na najważniejsze regulacje prawne związane z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych zwraca uwagę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak przypomina - w przypadku pojazdów rolniczych (ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz wymienne urządzenia ciągnięte) wymagania dotyczące homologowania pojazdów wynikają m.in. z przepisów:

  • ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, które od 1.01.2016 r. obliguje producentów do homologowania pojazdów stosowanych w rolnictwie, a nas jako kraj członkowski do ich stosowania wprost.

Homologacja pojazdu lub równoważny dokument jest warunkiem dopuszczenia do obrotu, co wynika z art.70g ustawy prawo o ruchu drogowym i jest to niezależne od ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Informacje w tym zakresie dostępne są m.in. w Komunikatach Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Klasyfikacja pojazdów na potrzeby jego rejestracji określona została w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 i z 2020 r., poz. 2168).

Rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, dokonuje się między innymi na podstawie: świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane, albo zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Obowiązek wystawienia ww. dokumentów przez producenta wynika z przepisu art. 70s ww. ustawy i to z ww. dokumentów wynikają dane pojazdu decydujące o jego zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii pojazdu (w tym przeznaczenie pojazdu), czyli w przypadku nowych pojazdów z jednego z dokumentów wydawanych przez producenta pojazdu.