Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych transz, mechanizm pomocowy będzie obsługiwać Agencja Rynku Rolnego, która na swojej stronie zamieściła wzory formularzy i wszelkie niezbędne informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie.

Od 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie - na formularzu udostępnionym na stronie www.arr.gov.pl.


Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.