"Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Policji i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w zakresie wykrywania nielegalnych praktyk rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw żywnościowych artykułów rolno - spożywczych" - napisano w komunikacie.

Oszustwa żywnościowe pod lupą

Rzeczniczka wyjaśniła, że współpraca będzie odbywała się w ramach realizacji zadań punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych funkcjonującego w Głównym Inspektoracie IJHARS. W związku z zawartym porozumieniem ustalono tryb wymiany informacji o nieprawidłowościach na rynku rolno-spożywczym oraz zaplanowano realizację wspólnych szkoleń i wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych.

Punkty kontaktowe ds. oszustw żywnościowych

Do głównych zadań punktu kontaktowego należy współpraca z Komisją Europejską oraz organami urzędowej kontroli Państw Członkowskich UE w zakresie: wykrywania i zwalczania oszustw żywnościowych o charakterze transgranicznym oraz wymiana informacji za pomocą systemu iRASFF (tj. Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach). Ponadto punkt kontaktowy bierze udział w spotkaniach międzynarodowych (np. grupy roboczej ds. oszustw żywnościowych UE) oraz zajmuje się realizacją działań koordynowanych przez Komisję Europejską.

Punkt kontaktowy współpracuje również z wojewódzkimi inspektoratami JHARS, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną oraz Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnych praktyk na rynku żywności.