Konieczne jest wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, gdyż zwiększył się zakres obowiązków urzędowych lekarzy weterynarii – podano w uzasadnieniu projektu.

Stawki za wykonanie nowych czynności powinny wynosić, w przypadku:

1) nadzoru nad ubojem z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią, w tym badanie przedubojowe zwierząt, wraz z wystawieniem wymaganego świadectwa zdrowia – 70 zł za godzinę pracy;

2) badania przedubojowego świń oraz badania poubojowego mięsa pozyskanego z tych zwierząt, w tym przeprowadzenia badania na obecność włośni oraz jeżeli to wymagane pobrania próbek do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, przeprowadzanego w gospodarstwie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do świń, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.) ze względu na afrykański pomór świń w związku z ubojem świń w ramach produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – 55 zł za godzinę pracy.

Jak uzasadniono, stawka 55 zł za godzinę pracy została ustalona już w odniesieniu do kontroli bioasekuracji gospodarstw, tj. kontroli urzędowych przeprowadzanych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Stawka ta obejmuje zryczałtowane koszty pracy lekarza weterynarii kontrolującego gospodarstwo oraz koszty dojazdu do gospodarstwa (średnio 22 km). Stawka ta może zostać zastosowana również dla czynności związanych z badaniem świń oraz badaniem poubojowym mięsa pozyskanego z tych zwierząt, w tym przeprowadzenie badania na obecność włośni oraz jeżeli to wymagane pobraniem próbek do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, przeprowadzane w gospodarstwie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do świń, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) ze względu na afrykański pomór świń w związku z ubojem świń w ramach produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Powyższą stawkę podwyższono w przypadku wynagrodzenia za nadzór nad ubojem z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią, w tym badanie przedubojowe zwierząt, wraz z wystawieniem wymaganego świadectwa zdrowia do 70 zł za godzinę pracy, tj. o ok. 25%. Zwiększenie stawki wynagrodzenia w tym przypadku jest uzasadnione, gdyż czynności związane z ubojem z konieczności, w trakcie którego musi być obecny urzędowy lekarz weterynarii, mają charakter działań awaryjnych, podejmowanych bardzo często w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Ma to związek z koniecznością jak najszybszej reakcji na informację o wypadku zwierzęcia i potrzeby jego uboju w celu ukrócenia jego cierpienia i stresu - podano.

W związku z tym, że dotychczas ww. stawki wynagrodzenia nie były ustalone w rozporządzeniu o wynagrodzeniach, ich wprowadzenie będzie się wiązało ze zwiększeniem wydatków z budżetu państwa. Jak wyliczono, łączny koszt roku „0” (czyli od sierpnia 2020 r., kiedy ma obowiązywać zmienione rozporządzenie) wyniesie 3,06 mln zł, a w latach kolejnych - 10,812 mln zł rocznie.