Na powyższą kwotę 2 463 649 tys. zł składają się:

1.       koszty funkcjonowania ARiMR w kwocie 1 603 847 tys. zł, w tym m.in.

- amortyzacja - 115 410 tys. zł;

- planowane koszty wynagrodzeń - 863 620 tys. zł;

- koszty usług obcych (m.in. kontroli na miejscu, obsługi prawnej, usług doradczych) - 364 110 tys. zł.

2. koszty realizacji zadań, w kwocie 848 859 tys. zł, w tym:

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów - 148 610 tys. zł;

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód - 77 002 tys. zł;

- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - 169 000 tys. zł;

- finansowanie zalesiania gruntów rolnych - 49 234 tys. zł;

- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych - 30 tys. zł;

- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - 1 180 tys. zł;

- dopłaty krajowe do materiału siewnego - 75 000 tys. zł;

- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja - 56 500 tys. zł;

- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń - 6 000 tys. zł;

- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń - 45 000 tys. zł;

- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych - 5 803 tys. zł;

- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - 70 000 tys. zł;

- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół - 35 500 tys. zł;

- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r. - 110 000 tys. zł;

3. pozostałe koszty (np. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego) w kwocie 10 943 tys. zł.

 

Rok 2021

Dla porównania:

Jak poinformowała agencja na koniec ubiegłego roku,  w  2021 roku „w ramach pomocy krajowej Agencja przekazała ok. 1,2 mld. Najwięcej środków z tej puli – 233 mln zł trafiło do producentów trzody chlewnej z obszarów występowania ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń. Blisko 165 mln zł ARiMR wypłaciła, by zrekompensować rolnikom koszty związane z utylizacją padłych zwierząt. Z kolei gospodarze poszkodowani w 2020 roku w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych otrzymali pomoc w wysokości 150 mln zł. Warto też wspomnieć, że po raz czwarty o wsparcie na działalność statutową mogły się starać wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję koła gospodyń wiejskich. W tym roku wnioski o takie dofinansowanie złożyło 10 159 kół – ARiMR wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł.”

W 2021 roku agencja przekazała też blisko 25,5 mld zł środków z programów unijnych, m.in.:

- najwięcej tytułem dopłat bezpośrednich - blisko 15,1 mld zł

- z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - łącznie niemal 8,9 mld zł.