O wydatkach na zwalczanie tych dwóch chorób - ASF i grypy ptaków - poinformował ostatnio minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na interpelację poselską.

Jak podał, w latach 2013-2016 na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w ramach „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” przeznaczono kwotę brutto w wysokości 44 150 410 zł (koszty poniesione w związku z wystąpieniem ognisk u świń stanowią kwotę 6 844 306 zł), w tym:

- koszty badań laboratoryjnych świń i dzików - 26 957 476 zł,

- koszty pobierania próbek - 5 901 898 zł

- koszty utylizacji świń (usługa +załadunek +transport) – 616 475 zł,

- pozostałe koszty – 10 674 561 zł.

Dodatkowo poniesiono koszty w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018” w wysokości 3 896 074 zł.

Wydatki na  zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt finansowane są z budżetu państwa i budżetów wojewodów.

W roku bieżącym kwota rezerwy celowej wynosi 272 344 000 zł.

„Mając na uwadze potrzeby finansowe przekazane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii, zaplanowano do uruchomienia w miesiącu marcu br. 99,78% całkowitej kwoty rezerwy, w tym do pilnego uruchomienia rezerwy na zwalczanie m.in.:

- ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na kwotę 35 045 700 zł,

- afrykańskiego pomoru świń na kwotę 3 676 550 zł (w tym, zakup 7 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz dzików)” – poinformował minister.

Natomiast na zwalczanie grypy ptaków od 3 grudnia 2016 r. koszty poniesione + koszty szacunkowe planowane do poniesienia wynoszą 108 022 380 zł, w tym:

- koszty utylizacji – 25 326 383 zł,

- koszty bioasekuracji – 1 267 509 zł,

- koszty: analiz laboratoryjnych, próbkobrania, perlustracji – 344 068 zł.

- pozostałe koszty 81 084 420 zł.

Kwota w wysokości 33 045 700 zł została przekazana do dyspozycji właściwym Wojewodom – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.

Minister dodał, że nie można jednoznacznie przewidzieć kwoty środków niezbędnych do realizacji w 2017 r. zadań, związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w tym grypy u ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń.