Jak obliczyć kwotę netto? MRPiPS podpowiadało, że podwyżkę można wyliczyć, mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś otrzymuje np. 1500 zł emerytury, to po waloryzacji będzie miał 1510,95 zł.

Niestety nie udało mi się jednak doprosić  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyliczenie kwoty netto najniższej od marca emerytury (tej w wysokości 1000 zł brutto).

Konkretnej kwoty nie wyliczyła też KRUS, ale poinformowała o zasadach waloryzacji i odliczeniach od kwoty brutto:

„Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, waloryzacja od dnia 1 marca 2017 r. ma polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem  waloryzacji (prognozowany wskaźnik waloryzacji to 100,73%) nie mniej niż o kwotę 10 zł  (5 zł w przypadku emerytur częściowych). Ponadto najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1.000 zł. 

Taką podwyżką zostaną objęte  m.in. emerytury i renty rolnicze, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 r., poz. 277). W wyniku podwyżki wysokość tych świadczeń nie może być niższa niż  1.000 zł.

Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone:

• emerytura lub renta rolnicza z ubezpieczenia pobierana w zbiegu z rentą lub emeryturą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury (od 1 marca 2017 r. = 1.000 zł),

• świadczenia, o których mowa w art. 19a (częściowa emerytura rolnicza) i w art. 26 ust. 3 (wcześniejsza emerytura rolnicza),

• świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Ze świadczenia emerytalno-rentowego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus 46,33 zł (kwota zmniejszająca podatek), a za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód przekroczy 85.528 zł – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru, a składka, o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek dochodowy, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru.

Z emerytur i rent poza składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczką z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być dokonywane  potrącenia wymienione w ustawie (zaległe składki) oraz w przepisach emerytalnych (np. zajęcia komornicze).”

Dodajmy jeszcze, że koszty waloryzacji sięgną ponad 2 mld 600 mln zł, precyzyjnie kwota będzie policzona wtedy, kiedy znany będzie wskaźnik waloryzacji, co ma nastąpić w końcu roku.

Na podwyżce mają skorzystać prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok.1,1 mln z 1,2 mln).

Minimum socjalne we wrześniu 2016 r. wyliczono dla 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego na 1 082,59 zł. (w załączniku całość „Informacji o wysokości minimum socjalnego we wrześniu 2016 r.” IPiSS)

Więcej o zapowiadanych podwyżkach:

Od marca wzrost także rolniczych rent i emerytur

Rafalska: Wysokość najniższej emerytury wzrośnie do 1000 zł

W marcu waloryzacja świadczeń KRUS