W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano przede wszystkim pobieranie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną na podstawie czasu pracy niezbędnego do wykonania danej czynności, z wyjątkiem kilku czynności takich jak przeprowadzanie kontroli granicznych gdzie opłata została ustalona od przesyłki oraz na podstawie wielkości produkcji (od tony produktów lub liczby zwierząt), tj. analogicznie jak w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Ustalono również wysokość opłaty minimalnej (1 godzina pracy plus czas niezbędny na dojazd), która wynosi 112,80 zł. Stawka ta uwzględnia przeciętny koszt podróży zgodnie z art. 82 ust 2. rozporządzenia nr 2017/625, obliczony w sposób niedyskryminujący podmiotów ze względu na odległość ich obiektów od siedziby właściwych organów. Określenie opłaty minimalnej ma służyć pokryciu kosztów dojazdu osoby wykonującej czynności urzędowe.

Prawie wszystkie opłaty będą mogły być pobierane w czasie i miejscu wykonywania czynności.

W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących przepisów przyjęto zasadę, że do danej opłaty nie będą doliczane faktyczne koszty wykonywania określonych czynności, dojazdu urzędowego lekarza weterynarii lub użytych materiałów. Wyjątek stanowić będzie opłata związana z kontrolą statków rybackich za granicą, w przypadku której, będą doliczane koszty przemieszczenia się na ten statek i powrotu z tego statku.

Stawki opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych wraz z aktualizacją nomenklatury zostały opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii i także wynikają z przeciętnego czasu pracy niezbędnego do wykonania danego badania.

Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym do przyjętego do założeń 2019 r.

Jakie są inne najważniejsze zmiany?

W porównaniu do obecnie obowiązującego systemu pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną najważniejsze zmiany dotyczą:

a) zmiany obciążeń w rzeźniach, wynikających ze zmiany stawek (obniżka) oraz rezygnacji z dodatkowej opłaty za pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy. Spadek obciążeń dotyczy przede wszystkim rzeźni drobiu oraz większości kategorii wagowych świń, a wzrost (z pewnymi wyjątkami wagowymi i czasowymi): rzeźni bydła, zwierząt jednokopytnych, owiec i kóz, dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych i strusi;

b) rezygnacji z dodatkowej opłaty za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach;

c) zmiany sposobu rozliczania oględzin tusz zwierząt łownych oraz badania mięsa takich zwierząt (podwyżka stawki);

d) zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad punktami odbioru mleka (zwiększenie stawki za pierwszą godzinę oraz zmniejszenie stawki za kolejne godziny) oraz przetwórstwem mleka (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej);

e) zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej) oraz rozszerzeniem zakresu nadzoru o pakowanie i przepakowywanie jaj oraz przetwórstwo, pakowanie i przepakowywanie produktów jajecznych;

f) wprowadzenia stawki minimalnej za nadzór nad rozbiorem mięsa, nadzór nad wyładowywaniem ze statków rybackich albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa, nadzór nad obróbką, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa;

g) zwiększenia stawki za pierwszą godzinę nadzoru nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego;

h) wprowadzenia nowej opłaty za nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu, nadzór nad produkcją wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych cząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów oraz nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu;

i) wprowadzenia nowej opłaty za nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych oraz nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych;

j) wprowadzenia nowej opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie zakładu oraz za zatwierdzenie projektu technologicznego;

k) zmiany stawek za badania laboratoryjne;

l) wprowadzenia stawek określonych w rozdziale I załącznika IV rozporządzenia 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych przesyłek produktów i zwierząt wprowadzanych do UE, zmniejszenia stawki opłaty za kontrole przesyłek materiału biologicznego oraz łącznej sumy opłat za przesyłki słomy i siana oraz pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt (stawka wzrosła dla najmniejszych przesyłek) oraz wprowadzenia nowych opłat za przesyłki produktów złożonych oraz kontrole środków transportu powracających na terytorium UE;

m) zmiany sposobu naliczania opłat za przeprowadzanie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym – z opłaty za zwierzę na opłatę za godzinę kontroli;

n) podniesienia stawki za pierwszą godzinę kontroli i obniżenia stawki za dalsze godziny w przypadku nadzoru dotyczącego materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu, jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

o) rozszerzenia katalogu podmiotów objętych opłatą oraz podniesienia stawek za godzinę nadzoru nad obrotem, pośrednictwem w tym obrocie i przewozem zwierząt, miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, punktami kontroli, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

p) rozszerzenia katalogu czynności objętych opłatą oraz podniesienia stawek za godzinę nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży;

q) wprowadzenia opłaty za wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego transportu zwierząt;

r) wprowadzenia oddzielnej opłaty za przeprowadzanie kontroli produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym;

s) wprowadzenia opłaty za zatwierdzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/625 oraz za kontrole, o których mowa w art. 79 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia

t) wprowadzenia opłat związanych z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi;

u) wprowadzenia opłat za czynności w miejsce opłat skarbowych (10 zł) i związany z powyższym wzrost stawek w odniesieniu do:
- wydania decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (wzrost stawki do ok. 195 zł),
- wydania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (wzrost stawki do ok. 64 zł);
- złożenia wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (wzrost stawki do ok. 169 zł);

v) zmiany wysokości opłaty za pozwolenie weterynaryjne na przywóz przesyłki zwierząt oraz jej uzależnienie od liczby gatunków objętych wnioskiem;

w) wprowadzenia opłaty za pozwolenie weterynaryjne na przywóz próbek badawczych i diagnostycznych;

x) wprowadzenia opłaty za wniosek o nadanie zakładowi uprawnienia, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

y) zróżnicowania stawek w zależności od pory dnia, w której wykonywane są czynności (stawki za czynności w godzinach 22-6 +15%, stawki za czynności w soboty, niedziele i święta +20%).

 

Projektowane rozporządzenie wraz z tabelami zawierającymi propozycje konkretnych stawek opłat w załączeniu.