Jak informuje KOWR, na zasadzie pierwszeństwa byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom sprzedano 695 nieruchomości o powierzchni 31 899 ha. 

Jak zaznaczono, w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wszczęcia na nowo procedury sprzedaży nieruchomości w ramach pierwszeństwa nabycia na rzecz spadkobiercy byłych właścicieli, gdyż - na mocy art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) - skreślono w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pkt. 1, w którym było zapisane wyżej wymienione prawo.

Sprzedaż na podstawie tego przepisu była realizowana do 30.04.2016 r.

Byli właściciele mogą też ubiegać się o zwrot nieruchomości, podważając wydane decyzje.

KOWR informuje, że nieodpłatnie przekazano byłym właścicielom (zwrot byłym właścicielom) areał 9484 ha.

„ANR dokonywała zwrotu w ramach realizacji wyroków sądowych i na podstawie decyzji administracyjnych. KOWR nie posiada danych statystycznych - bardziej szczegółowych w tym zakresie. O zwrot sprzecznie z prawem przejętych nieruchomości toczą się sprawy w urzędach wojewódzkich. KOWR nie posiada informacji o toczących się postępowaniach i  danych statystycznych w tym zakresie” - podano.

Szacuje się, że wartość roszczeń byłych właścicieli nie przekracza 5% majątku rolnego.

Więcej: Będzie reprywatyzacja? 

RPO chce uregulowania problemów reprywatyzacji