Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.

W rozporządzeniu określono zakres informacji, które są gromadzone w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) - informuje Centrum Informacyjne rządu. W bazie PRG będą gromadzone informacje dotyczące m.in.: przebiegu granic państwa, granic trójstopniowego podziału kraju, granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Policji, Straży Pożarnej, Granicznej oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin), granic pasa nadbrzeżnego, pól i powierzchni.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu porządkują i regulują założenie i prowadzenie PRG, z wykorzystaniem części rozwiązań funkcjonujących dotychczas, a ponadto rozszerzają zakres informacji gromadzonych w bazie.

W rozporządzeniu zawarto także m.in. przepisy regulujące tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji rejestru, w tym sposób przekazywania Głównemu Geodecie Kraju informacji i zbiorów niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG.

Zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego państwa w zakresie dotyczącym granic jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz danych adresowych, w rozporządzeniu przyjęto rozwiązania służące zapewnieniu spójności i aktualności przekazywanych danych zawartych w różnych rejestrach publicznych.

Informacje gromadzone w PRG będą służyć organom administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innym podmiotom, które wykorzystują dane geodezyjne i kartograficzne.