• Projekt  nowelizacji rozporządzenia zakłada, że funkcjonariusze Inspekcji Weterynaryjnej mogliby nakładać mandaty karne w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Podobne uprawnienia zyskaliby funkcjonariusze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Jak zaznacza ministerstwo rolnictwa, w tym wypadku chodzi o prostszy i skuteczniejszy sposób postępowania. 

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono podstawę prawną do upoważnienia Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania mandatów karnych za naruszenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ponadto dotychczasowe doświadczenia Inspekcji Weterynaryjnej związane z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej przez podmioty odpowiedzialne za przesyłkę wskazywały, że sankcje możliwe do zastosowania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, nie były odpowiednio skuteczne i odstraszające, a w pewnych przypadkach również nieproporcjonalne do popełnionego czynu - napisano w uzasadnieniu.

Lekarzom weterynarii brakowało skutecznych narzędzi

Zgłaszane do prokuratury przez granicznych lekarzy weterynarii naruszenia prawa były najczęściej umarzane przez sądy, pomimo że istniało prawdopodobieństwo, że konsekwencją danego czynu może być zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub zwierząt. Umorzono np. sprawę, w której nie przedstawiono do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek mięsa pochodzącego z USA; przesyłki miodu z Chin przedstawione do weterynaryjnej kontroli granicznej były zaopatrzone w sfałszowane świadectwa zdrowia; nie zgłoszono do weterynaryjnej kontroli granicznej 1305 kg produktów rybnych z Wietnamu (ponadto opakowania zbiorcze tych produktów były oznakowane jako grzyby).

Nowe uprawnienia dla fukcjonariuszy państwowych

Jak wskazuje autor projektu - ministerstwo rolnictwa - w celu dostosowania do ustawy z 4 listopada br. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz umożliwienia kontynuowania możliwości nakładania mandatów karnych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, konieczna jest zmiana tego rozporządzenia.

Zmiana rozporządzenia dotycząca nadania uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego polega na dopisaniu do katalogu wykroczeń stosownych przepisów, co w znaczny sposób powinno wpłynąć na nieuchronność kary. Zamiast umorzeń postępowania lub długotrwałej procedury sądowej będzie możliwe prowadzenie znacznie skuteczniejszego i prostszego postępowania mandatowego, które będzie pełniło zarówno rolę prewencyjną, jak i edukacyjną - wyjaśnił resort rolnictwa.