Od 7 maja ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW 2014-2020.

- Chcę złożyć wniosek o taką pomoc – mówi czytelnik. – Czy po suszy przysługuje mi to wsparcie i w co mógłbym zainwestować otrzymane z PROW środki?

Zapytaliśmy w ARiMR, jakie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" są możliwe po wystąpieniu suszy? Co będzie uznane za koszty kwalifikowalne odtworzenia po suszy w gospodarstwie innym niż prowadzące plantacje chmielu, sady lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat? Z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 marca 2019 r. wynika, że np. jest możliwość "zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej". Co to obejmuje i czy obejmuje np. nawadnianie? Czy można połączyć środki z "Modernizacji" na nawadnianie i na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"?

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Jak tłumaczy ARiMR, w ramach tego instrumentu wsparcia nie udziela się pomocy z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy. „Zatem, jeżeli w gospodarstwie rolnika, poza stratami w produkcji rolnej, nie wystąpiły dodatkowo straty dotyczące składników gospodarstwa (np. dot. nasadzeń plantacji wieloletnich), pomoc nie będzie mogła być przyznana. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia jedynie strat w uprawach rolnych (spowodowanych np. przez suszę), brak jest możliwości uzyskania dofinansowania w tym instrumencie wsparcia.

Podsumowując, pomoc w ramach operacji typu <Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej> może być przyznana na inwestycję zapewniającą odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję szacującą straty, przy czym zakres kosztów kwalifikowalnych (kosztów podlegających refundacji) musi być zgodny z katalogiem kosztów określonych w § 4 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia wykonawczego. Oznacza to, iż w przypadku, gdy szkoda dotyczy przykładowo maszyn rolniczych - rolnik może odtwarzać tylko takie maszyny, których dotyczyła szkoda, analogicznie w przypadku sadów - odtwarzane muszą być nasadzenia.

Wsparcie może zostać również przyznane na zakup/odbudowę infrastruktury technicznej związanej z prowadzoną działalnością rolniczą w gospodarstwie, w miejsce zniszczonej przez niekorzystne zdarzenia pogodowe. Jeżeli więc wystąpiły szkody np. w istniejących systemach nawadniania, nie można wykluczyć możliwości przyznania takiego wsparcia, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów dostępu do pomocy.”

Jak poinformowano, typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 są to odrębne instrumenty wsparcia w ramach których obowiązują określone dla każdego z nich kryteria dostępu, jak również odrębne limity pomocy. Ponadto, w każdym z nich obowiązuje zasada że pomoc przyznaje się na operację (inwestycję), której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych.

Czytaj też: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW tylko z ubezpieczeniem