Ledwie zapowiedziano nabór wniosków na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, jak MRiRW opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu, określającym warunki udzielania tej pomocy.

Więcej o zapowiedzianym naborze:

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" zwiększą wykorzystanie PROW?

Zmiany - zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - mają mieć co do zasady zastosowanie do umów już zawartych, jak i tych, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, po zmianie umów o przyznanie pomocy w tym zakresie.

Wymagane będzie objęcie składników gospodarstwa, których odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych, obowiązkowym ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych co najmniej przez jedno ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odstąpiono od wymogu posiadania ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia zdarzenia losowego, które było przyczyną udzielenia pomocy – tak argumentując: „Biorąc pod uwagę wysokie koszty ubezpieczenia oraz to, że ryzyko wystąpienia zjawisk atmosferycznych, które nie wchodzą w zakres ubezpieczeń obowiązkowych powodujących szkody nie jest duże, proponuje się zrezygnować ze zobowiązania do dostarczania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia zdarzenia losowego, które było przyczyną udzielenia pomocy i poprzestać na zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów potwierdzających objęcie upraw ubezpieczeniem obowiązkowym. Przepis będzie miał zastosowanie do umów już zawartych, jaki i tych, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, po zmianie umów o przyznanie pomocy w tym zakresie.”

Obowiązkowe ubezpieczenie odnosi się do ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych jedynie przez pięć zdarzeń, tj. powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Ustawa nie nakłada obowiązku ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia: huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, lawiny.

Ponadto w projekcie zaproponowano, aby w przypadku operacji dotyczących wyłącznie inwestycji polegających na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, odpowiednio skrócić okres spełniania zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy, dotyczących: przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, używania zakupionego sprzętu wyłącznie zgodnie z celem operacji. Okres trwałości operacji, w przypadku beneficjentów, którzy nabyli rzecz w leasingu  będzie obowiązywał do dnia wypłaty płatności końcowej.

W związku z tym, że teraz każdy rolnik może otrzymać odrębny numer producenta, usuwa się możliwość posługiwania się numerem małżonka lub współposiadacza gospodarstwa.

Na uwagę zasługuje też zapowiedź prowadzenia naboru na to działanie w sposób ciągły – po jego ogłoszeniu w 2021 roku, zgodnie z ostatnim harmonogramem naboru wniosków z PROW. Wcześniej zapowiadano ciągły nabór już po ogłoszeniu naboru w 2020 roku. Nie udało się tego zrealizować – rozpoczynający się jutro nabór potrwa do końca sierpnia.

Więcej: Jest harmonogram PROW do końca 2021 roku

Niestety nie wiadomo, czy wszyscy ubezpieczyciele wznowili zawieranie polis obowiązkowych z dopłatą państwa. Wstrzymało je TUW „TUW”.

PZU podało: „obecnie pula dopłat do ubezpieczeń rolnych jest na wyczerpaniu, dlatego monitorujemy ustalony przez Ministerstwo Rolnictwa limit dofinansowań, tak by optymalne wykorzystać państwowe środki. Nawet jeżeli rządowe dotacje się skończą, rolnicy mogą objąć swoje uprawy ochroną na warunkach komercyjnych.”

„Farmer” nie otrzymał informacji z Ministerstwa Rolnictwa na ten temat.

Więcej:

Nie ma dopłat do składek ubezpieczeniowych