Przypomnijmy: po naszej interwencji KOWR „odnalazł” Elewarr i umieścił spółkę na swojej stronie internetowej pod prezentowanym wcześniej wykazem spółek nadzorowanych i wykazem uwidaczniającym „Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółek posiadany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” - w dopisku zamieszczonym pod nimi podając: „Od 1 września 2017 roku, KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad Spółką ELEWARR Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.”

Więcej: Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje (3)

Jednocześnie KOWR uznał, że Elewarr – ale nie tylko, także inne spółki, „w których KOWR jako państwowa osoba prawna wykonuje prawa z udziałów i akcji” – nie są spółkami, których zarząd i rada nadzorcza podlegają lustracji.

Takiej oceny sytuacji nie podziela Instytut Pamięci Narodowej.

Z Biura Lustracyjnego IPN otrzymaliśmy podtrzymującą zaprezentowaną we wcześniejszej korespondencji opinię ws. obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki z o. o. Elewarr. Zatem nie jest tak, że członkowie zarządu lub  rady nadzorczej tej spółki – a także innych podległych KOWR, chociaż w połowie należących do Skarbu Państwa - nie są zobowiązani do składania oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w art. 7 ww. ustawy lustracyjnej.

„Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), zwana dalej <ustawą lustracyjną>, zawiera zamknięty katalog funkcji publicznych, co do których w przypadku osób ubiegających się o ich objęcie, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powstaje obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Zgodnie z art. 4 pkt 39 ww. ustawy, do funkcji tych zalicza się funkcję członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. Jak wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, Elewarr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, której jedynym wspólnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą, posiadającą uprawnienia do posiadania, obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach (tak art. 2 i art. 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz.U. z 2018 r. poz. 1154 z późn.zm.).

Tym samym, w ocenie Biura Lustracyjnego, osoby pełniące w spółce Elewarr funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej, o ile urodziły się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego (o ile wcześniej nie składały już takiego oświadczenia z tytułu pełnienia innej funkcji publicznej - w takim przypadku powinny złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego).

Jednocześnie, należy podkreślić, że Biuro Lustracyjne nie posiada kompetencji do wydawania wiążących opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązujących ustaw” – tłumaczy IPN i dodaje, że „Wyegzekwowanie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, jak też skutków jego niezłożenia należy do kompetencji organów powołujących lub nadzorujących, wymienionych w art. 8 ustawy lustracyjnej”.

A te – w szczególności KOWR - mają wątpliwości co do potrzeby lustracji osób kierujących spółkami utworzonymi z majątku państwa… Jak im pomóc? Jak znaleźć kompetentnych do wydania „wiążącej interpretacji ustaw”? I czy w ogóle warto szukać? Wszak są dziś siły polityczne twierdzące, że IPN należy zlikwidować. Czy rządzący są tego samego zdania? Czy może pozwolą IPN-owi istnieć – ale nie pozwolą działać?

Komu zależy na tym, aby w państwowej wielkiej spółce, strategicznej dla rolnictwa i mającej stać się jednym z filarów zapowiadanego narodowego holdingu spożywczego, zarząd i rada nadzorcza nie musiały się lustrować? Elewarr ma status spółki państwowej, a MRiRW podaje: "Elewarr sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Przedsiębiorców za numerem 102377, w której 100% udziałów posiada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa." Dlaczego udziały KOWR nie są udziałami Skarbu Państwa? I wobec tego - czyimi udziałami są?

Pytamy w MRiRW i Ministerstwie Energii. W tym drugim dlatego, że podlega mu Agencja Rezerw Materiałowych. Dostępu do informacji obejmujących tajemnice z tym związane z pewnością nie powinny mieć osoby będące donosicielami służby bezpieczeństwa.