Lubelska Izba Rolnicza sprzeciwia się likwidacji kwotowania mleka i cukru. W grudniu przyjęła stanowisko w tej sprawie:

„Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej negatywnie ocenia propozycję zmiany Wspólnej Polityki Rolnej polegającej na likwidacji kwotowania mleka od roku 2015 i cukru od roku 2017. Brak mechanizmów regu1ujych oba rynki pogorszy sytuację całego sektora mlecznego i cukrowniczego. Może spowodować również załamanie produkcji mleka i buraków cukrowych w Polsce. Jednoznacznie opowiadamy się za utrzymaniem systemu kwotowania w Polsce po roku 2015. System ten pozwała na dostosowanie wielkości produkcji mleka do popytu-na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji stabilizuje ceny skupu mleka. Zniesienie regulacji rynku mleka przyczyni się do spadku cen mleka oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej rolników w Polsce, którzy ponieśli duże koszty na dostosowanie się do wymogów UE.

Walne Zgromadzenie postuluje również o kontynuowanie regulacji rynku w zakresie cukru co najmniej do roku 2020. Rolnicy są zaniepokojeni decyzją Parlamentu Unii Europejskiej o zakończeniu systemu kwotowania cukru w roku 2017. Producenci cukru potrzebują więcej czasu na zwiększenie konkurencyjności w systemie, który jest dla nich stabilny. Zniesienie kwotowania cukru spowoduje spadek ceny buraków cukrowych, a tym samym zmniejszenie produkcji buraków cukrowych co w konsekwencji spowoduje zamykanie kolejnych cukrowni w Polsce.”

Zarząd KRIR przekazał swoje poparcie dla postulatów zawartych w stanowisku Lubelskiej Izby Rolniczej: „Kwotowanie produkcji zarówno mleka jak i cukru stanowi mechanizm stabilizujący podaż na tych rynkach, gwarantując dostawy, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe dla UE w tym zakresie, dlatego też Zarząd również opowiedział się za utrzymaniem kwotowania produkcji dla cukru oraz mleka.”

Copa-Cogeca zapowiada w styczniu przeprowadzenie oceny zastosowania tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem cukru.  W związku z tym, Copa-Cogeca 9 stycznia br. skierowała swoje spostrzeżenia do komisarza Daciana Ciolosa - poinformowano. Wdrożenie tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem cukru na wiosnę 2014 zdaniem Copa-Cogeca doprowadziłoby do:

- zwiększenia poziomu zapasów cukru kwotowego pod koniec roku gospodarczego 2013-14, mimo iż zapasy te są na chwilę obecną największe od roku 2007-08 i wystarczą do zaopatrzenia rynku;

- spadku konkurencyjności europejskiego sektora buraków cukrowych, który będzie musiał ponieść dodatkowe koszty magazynowania cukru, w związku z wprowadzeniem tymczasowego mechanizmu;

- spadku znaczenia preferencji handlowych niedawno przyznanych krajom trzecim (np. Peru, Kolumbii i krajom Ameryki Środkowej) w ramach preferencyjnych kontyngentów taryfowych, z korzyścią dla eksporterów brazylijskich, których udział w rynku UE nieustannie wzrasta.

Dlatego też Copa-Cogeca sprzeciwia się wdrożeniu tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem cukru w roku gospodarczym 2013-14. Utrzymanie zbyt wysokich zapasów do roku 2016-17 zaszkodziłoby europejskiemu sektorowi buraków cukrowych w stosunku do sektora izoglukozy w momencie zniesienia kwot.

23 stycznia br. zarząd KRIR przekazał to stanowisko ministrowi rolnictwa oraz poinformował, że w pełni podziela obawy Komitetów co do przyszłości rynku cukru w UE, dlatego - pomimo zapowiedzi odejścia od systemu kwotowania produkcji cukru - zwrócił się ministra Kalemby z prośbą o dalsze lobbowanie na forum Rady Europy w sprawie utrzymania  dotychczasowego systemu.