Zapytaliśmy KRIR, jakie są zasady działania i finansowania samorządu rolniczego.

„Skład KRIR określa art. 37 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2014 poz. 1079): w skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby. Krajowa Rada Izb Rolniczych obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Zarząd. Organem wykonawczym Krajowej Rady Izb Rolniczych jest 5-osobowy Zarząd wybrany przez nią spośród jej członków. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje dyrektor powołany przez Zarząd. Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady, zwłaszcza w zakresie finansów, jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez Krajową Radę spośród jej członków.

W Krajowej Radzie Izb Rolniczych zostały utworzone dwie stałe komisje problemowe:

   -Komisja Budżetowa - jedyna stała komisja problemowa, do powołania której obligują przepisy Statutu Krajowej Rady;

   -Komisja do Spraw Rodzin i Kobiet Wiejskich.”

Ile otrzymały izby na swoją działalność z odpisu podatku rolnego, na co trafiły te pieniądze? Ile otrzymała KRIR z odpisu podatkowego z dochodów izb i na co trafiły te pieniądze? Ile i która organizacja wykorzystała ze środków z dotacji budżetowej za 2014 r.? – pytaliśmy również i nie tracimy nadziei na otrzymanie odpowiedzi. 

Na razie KRIR poinformowała tylko:

„Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Zgodnie z uchwałą nr 7/2009 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości, sposobu i terminów opłacania przez izby rolnicze składek na działalność ustawową Krajowej Rady Izb Rolniczych, składki na działalność ustawową KRIR opłacane są przez izby rolnicze w wysokości 6% odpisu od ich dochodów, określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Art. 35 b ustawy o izbach rolniczych przewiduje pomoc z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. W 2014 r. kwota dla 9 organizacji korzystających z dotacji wyniosła 3,5 mln zł i ze względu na późne opublikowanie rozporządzenia wykonawczego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.) nie została w pełni wykorzystana.”

Dodajmy, że rozporządzenie to weszło w życie 10 listopada, ustawę przyjęto w kwietniu. W tym roku nie ma ustawy, dotyczącej finansowania organizacji rolniczych, działających w międzynarodowych organizacjach.

W połowie stycznia sejmowa KRiRW postanowiła opracować własny projekt uregulowania problemu . W Sejmie jest też projekt PSL.

Wybory do izb rolniczych odbędą się w tym roku 31 maja. W poprzednich wyborach w 2007 r.  wzięło udział tylko 250 tysięcy rolników, to jest 7,25 proc. uprawnionych do głosowania z racji płacenia podatku rolnego.