Dokument podpisał w środę prezes ANR Leszek Świętochowski oraz prezes Izb Wiktor Szmulewicz.

"Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu" - napisała ANR w komunikacie.

Chodzi m.in. o zasięganie przez Agencję opinii izb rolniczych w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanych o powierzchni powyżej 100 hektarów; uzgadniania z izbami rolniczymi wystawiania do sprzedaży gruntów niezabudowanych, których powierzchnia jest większa niż 150 proc. średniej gospodarstwa w danym województwie oraz gruntów o powierzchni od 1 do 5 ha w trybie przetargów nieograniczonych tj. takich, w których mogą uczestniczyć także nie rolnicy.

Agencja i Izby zgodziły się, że do komisji przetargowych, w przetargach ograniczonych przeznaczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne będą delegowani przedstawiciele Izb. Ponadto reprezentant tej organizacji będzie mógł wnioskować o odstąpienie Agencji od przetargu ograniczonego w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nim uczestniczyć.

Szmulewicz wyjaśnił PAP, że na wniosek izb rolniczych Agencja będzie organizowała przetargi ograniczone ofert pisemnych na sprzedaż ziemi na podstawie ustalonych przez obie strony kryteriów. Izby będą mogły także opiniować nabywców gruntów, którzy starają się o rozłożenia ich raty.

Agencja i Izby mają wzajemne informować się o sytuacjach konfliktowych i istotnych problemach związanych z przedmiotem przyjętych zasad.

Izby już wcześniej brały udział w komisjach przetargowych. Umożliwiały im to zmienione przepisy prezesa ANR ws. obrotu ziemią. Taka decyzja została podjęta w styczniu 2013 r. pod wpływem ustaleń zawartych między ówczesnym szefem resortu rolnictwa Stanisławem Kalembą, a kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego. Obecnie podpisany dokument dodatkowo gwarantuje izbom udział w procesie sprzedaży państwowej ziemi - tłumaczył Szmulewicz.

Chodzi głównie o protesty, jakie miały miejsce w województwie zachodniopomorskim. Protestujący, którzy kilkakrotnie w ostatnich miesiącach blokowali drogi, zarzucali ANR m.in., że sprzedaje polską ziemię podstawionym osobom i w rezultacie trafia ona do obywateli obcych państw. Obecnie protest w tej sprawie trwa w Starogardzie (woj. zachodniopomorskie).

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapytany w czwartek o skomentowanie tego protestu powiedział: "protesty w zachodniopomorskim, to nie jest nowa sprawa, ciągnie się ona od wielu lat (...) to co mnie niepokoi, że ciągle tam mamy zarzuty o sprzedaż ziemi obcokrajowcom, czego materiały i kontrole nie potwierdzają". Zauważył też, że natomiast liderzy tych protestów "z tej ziemi korzystają hojnie". Dodał, że w 2013 i 2014 r. niektórym z nich nie tylko przedłużono, ale także poszerzono zakres umów(dzierżawnych) i korzystanie z ziemi agencyjnej. "Czasami mam wrażenie, że jest to protest w interesie własnym, a nie w interesie publicznym" - powiedział Sawicki.

W 2014 r. Agencja sprzedała 120,5 tys. hektarów ziemi, najwięcej na terenie województw: zachodniopomorskiego - ok. 21 tys. ha, warmińsko-mazurskiego - 17 tys. ha oraz dolnośląskiego - ok. 16 tys. ha. Sprzedaż odbywa się przede wszystkim bezprzetargowo w trybie pierwszeństwa w nabyciu na rzecz spadkobierców lub dzierżawców oraz na przetargach ograniczonych i nieograniczonych. Znaczna część wolnych gruntów rolnych kierowana jest w pierwszej kolejności na przetargi ograniczone, w których mogą i biorą udział rolnicy indywidualni powiększający gospodarstwa rodzinne. W 2014 r. Agencja zorganizowała ponad 56 tys. przetargów na sprzedaż gruntów oraz 7 tys. na dzierżawę.

Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.