Przypomnijmy, rozporządzenie ministra rolnictwa z 29 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej zawiera zapis:  „W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla: jaj konsumpcyjnych - sprzedaż:

a)  konsumentowi końcowemu na targowiskach lub

b)  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego”.

Przepis ten jest interpretowany jako zakaz sprzedaży w gospodarstwie. Czy słusznie? Zapytaliśmy.

MRiRW wyjaśniło: „W ww. rozporządzeniu nie określono wymagań weterynaryjnych dla podmiotów prowadzących produkcję jaj konsumpcyjnych w celu ich sprzedaży w niewielkiej ilości konsumentom końcowym w miejscu produkcji. W związku z powyższym, w ramach działalności „sprzedaż bezpośrednia” nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży jaj konsumentom końcowym w gospodarstwie. Przedmiotowa kwestia zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ww. rozporządzenia.”

Jakby komuś nie wystarczała perspektywa czekania na zmianę tego przepisu, ministerstwo podsuwa sposób wyjścia z sytuacji - zawsze można założyć sklep… W przesłanej odpowiedzi czytamy: „Niezależnie od powyższego, Ministerstwo informuje, że w obowiązujących przepisach prawa nie ma przeciwwskazań do prowadzenia sprzedaży konsumentom końcowym jaj konsumpcyjnych w ramach handlu detalicznego w sklepie detalicznym, usytuowanym, np. na terenie gospodarstwa. Jeżeli więc podmiot zamierza prowadzić tego rodzaju sprzedaż może zwrócić się do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzenie tego rodzaju działalności. Podmioty prowadzące taką sprzedaż powinny spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).”

Proste, prawda?

Jeśli jednak komuś zmiana rozporządzenia wydaje się sensowniejszym zabiegiem, dodajmy, że nic nie stoi na jej przeszkodzie – a w szczególności sprzedaż jaj bezpośrednio przez rolnika nie jest zabroniona przez przepisy Unii Europejskiej.