Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin określa:

1)            sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin;

2)            wzór protokołu pobrania próbek do badań;

3)            sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań;

4)            sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych próbkach.

Proponowane regulacje dają gwarancję uzyskania wymaganej jakości oraz wiarygodności kontroli, która w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może skutkować nałożeniem na rolnika sankcji karnych – zapewniono.

W projekcie przeniesiono dotychczasowe regulacje, nowym rozwiązaniem jest określenie w załącznikach do projektowanego rozporządzenia zasad pobierania ziarna zbóż z silosów.

Projekt w załączniku.