W ostatnim dniu czerwca br. Komisja Europejska postanowiła pozytywnie odpowiedzieć na europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek).

W związku z tym, Redakcja farmer.pl skierowała do resortu rolnictwa pytania:

1. Jaka jest moc prawna tych deklaracji KE dla Polski? Jakie będzie dalsze postępowanie naszego kraju w tej kwestii?

2. Jak – biorąc pod uwagę ww. decyzję KE - resort rolnictwa widzi dalszą perspektywę produkcji zwierzęcej w Polsce i ewentualną konieczność dostosowania się do nowych wymogów? 

3. Czy Plan Strategiczny dla nowej WPR przewiduje wsparcie dla rolników którzy będą chcieli poprawić dobrostan zwierząt konkretnie poprzez właśnie odejście od chowu klatkowego? 

Poniżej odpowiedź, jaką Redakcja uzyskała z Biura Prasowego MRiRW:

- Podczas wczorajszego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, na wniosek Komisji Europejskiej oraz kilku państw członkowskich, zostały omówione kwestie związane z dobrostanem zwierząt. Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Skończmy z chowem klatkowym”. W dniu 30 czerwca br. Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy obywatelskiej i zobowiązała się przedstawić do końca 2023 r. propozycje legislacyjne w sprawie stopniowego znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania systemów klatkowych od 2027 r.

Na wniosek Austrii ministrowie debatowali także o poprawie dobrostanu zwierząt w hodowli indyków zgodnie ze strategią „Od pola do stołu ”, a na wniosek Niemiec i Francji na temat zakazu systematycznego zabijania samców piskląt w sektorze kur niosek.

Zdaniem Polski dobrostan zwierząt jest obecnie tematem wzbudzającym duże zainteresowanie społeczne, czego wyrazem jest także omawiana europejska inicjatywa obywatelska. Należy także pamiętać, że wszelkie zmiany legislacyjne związane z poruszanymi dziś zagadnieniami będą wyzwaniem dla rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Zmiany te będą musiały pogodzić ideę poprawy dobrostanu zwierząt z kwestiami opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej, ekonomii i zasad konkurencyjności na rynku wewnętrznym. W ocenie Polski propozycje przyszłych regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt muszą opierać się na najnowszych badaniach naukowych i doświadczeniach państw członkowskich. Jednocześnie muszą uwzględniać warunki ekonomiczne prowadzenia takiej produkcji i jej opłacalność.

W odniesieniu do projektowanego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027 należy podkreślić, że przewiduje się m.in. wsparcie dla rolników, którzy chcą zwiększać zorientowanie na rynek i konkurencyjność gospodarstwa. Pomoc w formie refundacji określonej części kosztów (Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) miałaby być skierowania do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej wynoszącej, co najmniej 25 tys. euro (określona będzie również górna granica wielkości ekonomicznej gospodarstwa) i powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha.

Pomoc ta, zgodnie z projektem PS WPR, mogłaby dotyczyć wyłącznie wsparcia:
a) budowy lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej, albo
b) operacji w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną.

Inwestycja objęta dofinansowaniem musiałyby doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Zakłada się, że pomoc mogłaby polegać na refundacji 40% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia (w określonych przypadkach podwyższony poziom dofinansowania). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na gospodarstwo w okresie realizacji planu nie mogłaby przekroczyć: 200 000 zł w przypadku inwestycji innych niż budowlane i 1 mln zł, w przypadku inwestycji budowlanych.

W ramach tej projektowanej interwencji, przewiduje się wsparcie w zakresie chowu drobiu jeżeli produkcja jest ekologiczna, albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny. A zatem producent drobiu, który spełniłby warunki przyznania pomocy w tej interwencji, mógłby otrzymać wsparcie w zakresie budowy lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji drobiu w przypadku zmiany systemu utrzymania drobiu z klatkowego na ekologiczny.

W chwili obecnej, nie przewiduje się wsparcia w zakresie zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego.

W związku z ograniczonymi unijnymi środkami budżetowymi na inwestycje, w tym w ramach proponowanej interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje), planuje się równoległe wdrażanie uzupełniającej interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (instrumenty finansowe).

Obecnie celem projektowanej interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (instrumenty finansowe), jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw poprzez: a) racjonalizację technologii produkcji, b) wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji, c) zmianę profilu produkcji, d) poprawę jakości produkcji, e) zwiększenie wartości dodanej produktu.

Natomiast, w projekcie interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu", zakres obejmuje cześć inwestycji mających na celu poprawę warunków utrzymania zwierząt, np. poprzez budowę wiat dla zwierząt (konstrukcje pozwalające ochronić zwierzęta przed warunkami atmosferycznymi), wodopoje, instalacje związane z wentylacją lub obniżające temperaturę w budynkach inwentarskich itp., niemniej zakłada się, że realizacja tej interwencji będzie przede wszystkim przyczyniać się do ochrony zasobów naturalnych oraz ograniczenia presji rolnictwa na środowisko naturalne zaś wsparcie inwestycyjne pozwoli na dostosowanie prowadzonej przez gospodarstwa rolne produkcji do obserwowanych zmian klimatu w celu minimalizowania negatywnych skutków tych zmian.

Ponadto, w opracowywanym Planie Strategicznym rozważa się kontynuację wsparcia w zakresie, tzw. podwyższonego dobrostanu zwierząt, które to zapoczątkowane zostało w 2020 r. w ramach PROW 2014-2020. Wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt w ramach nowej perspektywy finansowej, obejmowałoby poza dotychczasowymi gatunkami (świnie, krowy, owce), także nowe grupy zwierząt w tym m.in. kury nioski.

Podsumowując, w chwili obecnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PS WPR, nie przewiduje odrębnej interwencji dedykowanej wyłącznie „zakazowi chowu klatkowego”, czy też interwencji w zakresie inwestycji poprawiających dobrostan w zakresie zmiany sposobu utrzymania zwierząt. Należy jednak podkreślić, że ciągle trwa dyskusja na poziomie instytucji UE w zakresie ostatecznego kształtu zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej.

Ponadto w najbliższych tygodniach resort rolnictwa planuje opublikowanie drugiej wersji PS WPR oraz rozpocznie kolejny etap konsultacji społecznych - poinformowała Redakcję farmer.pl Małgorzata Książyk, Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.