"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina dziś zasady, na jakich można kupić nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym gminy, powiatu, województwa.

Co do zasady sprzedaż taka następuje w drodze przetargu. Tryb bezprzetargowy może być stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami  z 21 sierpnia 1997 r. Dotyczy to zbycia na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Rada gminy czy powiatu albo sejmik województwa mogą podjąć uchwałę o zwolnieniu z obowiązku sprzedaży przetargowej nieruchomości przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę techniczną lub inne cele publiczne.

Zasady zbycia określa uchwała. Do publicznej wiadomości podaje się wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Po upływie terminu przewidzianego na zgłoszenie się osób, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia, ogłaszany jest przetarg. Jeśli nie przyniesie on rozstrzygnięcia, po 30 dniach można ogłosić kolejny. W drugim przetargu cena może być obniżona (do 50 proc.) Przetarg może mieć jedną z czterech form: ustny nieograniczony, ustny ograniczony, pisemny nieograniczony, pisemny ograniczony. Jeśli istotna jest tylko jak najwyższa cena – trzeba zorganizować licytację, czyli przetarg ustny. Przetarg pisemny ogłasza się, gdy ma być wybrana najkorzystniejsza oferta. Przetarg ograniczony stosuje się, jeśli warunki mogą być spełnione jedynie przez ograniczoną liczbę osób.

Z osobą ustaloną jako nabywca zawierana jest umowa."Dziennik Gazeta Prawna" przypomina też, że zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym poprzedzają rokowania, w trakcie których ustalone są wszystkie warunki zawarcia umowy.