Senat wprowadził do ustawy 36 poprawek.

Więcej o ustawie przyjętej w Sejmie:

Jak teraz będziemy chronić zwierzęta?

- Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć – mówił po głosowaniu w Senacie marszałek prof. Tomasz Grodzki.

A jak wygląda to „osiągnięcie”?

Zmodyfikowano definicję kojca poprzez sprecyzowanie, że jest to przestrzeń posiadająca co najmniej w połowie minimalnej dopuszczalnej powierzchni utwardzone podłoże. Przy określeniu warunków trzymania zwierzęcia w kojcu dodano, że dotyczy to zwierząt domowych.

Nie będzie „asysty” weterynarii i policji przy odbierających zwierzęta działaczom tzw. organizacji prozwierzęcych, ale zachowano dotychczasowe nieprecyzyjne przepisy dotyczące tego odbioru – jak to ujęto w uzasadnieniu, „z uwagi na istotne kontrowersje, jakie wiążą się z proponowaną zmianą przepisów dotyczących odbioru zwierząt od ich właścicieli lub opiekunów zasadnym jest zrezygnowanie ze zmian dotyczących tej materii. Za racjonalne należy uznać w takim przypadku pozostanie przy obowiązujących obecnie przepisach art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.”

Postanowiono o ustanowieniu zakazu organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę albo jest przedmiotem loterii, aukcji lub licytacji, zakazu uczestnictwa w takich przedsięwzięciach, zakazu prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych oraz zakazu sprzedaży i nabywania przedmiotów w przypadku, gdy zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu.

Działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt może być prowadzona po wydaniu przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnienie przez schronisko wymagań weterynaryjnych. Schroniska dla bezdomnych zwierząt będą mogli prowadzić, na zlecenie gminy, także przedsiębiorcy zawodowo zajmujący się zadaniem z zakresu ochrony opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Kontrola schronisk dla zwierząt będzie przeprowadzana wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo osoby wyznaczone na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Uzupełniono warunki wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia określone w zmienianej ustawie o ochronie zwierząt zarówno o wymóg niekaralności członków ich organów wykonawczych oraz członków ich organów nadzoru prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak również o wymóg zawarcia przez te organizacje umowy z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości do zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej dla zwierząt odebranych właścicielowi lub opiekunowi.

Sprecyzowano, że grzywnę do wysokości 5000 zł w postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w przepisach karnych zmienianej ustawy o ochronie zwierząt, wydaje właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Senat uznał, że wprowadzenie obowiązku oznakowywania i rejestracji psów stworzy szansę na poprawę warunków życia bezdomnych  psów, pomoże ograniczyć zjawisko bezdomności psów oraz chorób zakaźnych wśród zwierząt, a także zracjonalizować wydatki jednostek samorządu terytorialnego na zadanie związane ze zwalczaniem bezdomności zwierząt. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipa, a posiadacze psów są obowiązani oznakować psy (za opłatą) w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, będzie to zgłaszane do rejestru.

Postanowiono, że wymogu pozbawienia świadomości nie stosuje się w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy prowadziły chów lub hodowlę zwierząt futerkowych w celach komercyjnych oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt dokonywanego w sposób przewidziany przez obrządki religijne związków wyznaniowych będą mogły prowadzić działalność na podstawie przepisów dotychczasowych, odpowiednio do dnia 31 lipca 2023 r. oraz do dnia 31 grudnia 2025 r.

Określono też zasady i tryb realizacji roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowanie za szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się przez wskazane podmioty do wymogów nałożonych przez ustawę.

Więcej o odszkodowaniach:

Jakie będą odszkodowania za futerkowe i ubój rytualny?

Ustawa w brzmieniu zwróconym przez Senat do Sejmu – w załączniku.